W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stołówka szkolna

Regulamin stołówki  w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale

 1. Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie  i pracownicy  zatrudnieni w szkole w której zorganizowana jest stołówka.
 3. Wszyscy korzystający z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat. Wysokość stawki obiadowej ustalana jest zarządzeniem dyrektora szkoły. Zasady ustalania wysokości stawki określają odrębne przepisy.
 4. Opłatę za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry na konto szkoły.
 5. Opłatę za posiłki wnosi się do 5 dnia każdego miesiąca.
 6. Wysokość opłat na konkretny miesiąc podaje do wiadomości intendent szkoły (indywidualne kartki). Informacja o odpłatności za pełny miesiąc umieszczana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce.
 7. W przypadku niedotrzymywania terminów wpłat za obiady będzie wstrzymane wydawanie posiłków.
 8. Nieobecność należy zgłosić do intendenta szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym wydanie posiłku do godziny 14.30.
 9. W przypadku zgłoszonej nieobecności w szkole uprawnionego do posiłku zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek.
 10. W przypadku przedłużania nieobecności dziecka na rodzicach/opiekunach prawnych ciąży obowiązek powiadomienia o  tym intendenta szkoły zgodnie z punktem 7 i 8. Przedłużenie nieobecności dziecka nie następuje automatycznie. Brak informacji   powoduje przygotowanie posiłku w danym dniu.
 11. Opłata za niewykorzystane obiady przekazywana jest jako odliczenie w następnym miesiącu.
 12. Jeżeli rezygnacja z posiłku następuje w dniu nieobecności dziecka pobierana jest pełna opłata.
 13. Rodzic/opiekun prawny może przekazać prawo do zjedzenia posiłku (w dniu nieobecności dziecka) innemu uczniowi, uprzednio informując o tym intendenta szkoły.
 14. Posiłki wydawane są w godzinach 10.40 – 13.40. W wyjątkowych sytuacjach godziny wydawania posiłków ustala dyrektor szkoły.
 15. Przed obiadem należy umyć  ręce.
 16. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 17. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 18. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 19. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 20. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 21. Na tablicy przed  stołówką wywieszony jest jadłospis.
{"register":{"columns":[]}}