W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale

Szkoła Podstawowa  im.  Ireny Kosmowskiej w Strzale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale

Daty publikacji aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023.10.02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023.10.02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:

  • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • fotografie lub grafiki znalezione w serwisie mogą mieć niepoprawne opisy alternatywne,
  • część filmów może nie posiadać napisów  audiodeskrypcji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023.10.02

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt
z sekretariatem szkoły sekretariat@zowstrzala.pl  lub pod numerem telefonu 25 632 51 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Kompatybilność:

Brak

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Zespole Oświatowo – Wychowawczym  w Strzale

Adres szkoły:    Chodów, ul. Sokołowska 1

               08-119 Siedlce

E-mail szkoły: sekretariat@zowstrzala.pl

Strona internetowa: strzala.gminasiedlce.pl

Telefon: 25 632 51 71

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Strzale znajduje się pod adresem ul. Sokołowska 1, 08-119 Siedlce. Przy szkole znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada trzy wejścia: Jedno z wejść posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Wejścia do szkoły nie są wyposażone w system naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na kondygnację. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem przewodnikiem nie jest uregulowane. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szkoły Podstawowa w Strzale po uprzednim zgłoszeniu pracownikom szkoły. W budynku brak jest możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.  Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

 

 

Deklaracja dostępności

...
{"register":{"columns":[]}}