W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut

     DZIENNIK URZĘDOWY

 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 listopada 2021 r. Poz. 9814

UCHWAŁA NR XXXVII/473/2021 RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie połączenia Żłobka Gminnego w Chodowie oraz Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie i nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. łączy się Żłobek Gminny w Chodowie oraz Żłobek Gminny Nr 2 w Chodowie w jedną samorządową jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny w Chodowie, zwaną dalej „Żłobkiem ".

§ 2. Mienie Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie, przekazuje się Żłobkowi Gminnemu w Chodowie według stanu na 31 grudnia 2021 r.

§ 3. Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/454/2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2021 r. w sprawie połączenia Żłobka Gminnego w Chodowie oraz Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie i nadania mu statutu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

Przewodniczący Rady

 

 

Andrzej Rymuza

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/473/2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 października 2021 r.

Statut Żłobka Gminnego w Chodowie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  

 1. Żłobek nosi nazwę „Żłobek Gminny w Chodowie”, zwany dalej „Żłobkiem ".
 2. Żłobek jest wydzieloną organizacyjnie samorządową jednostką budżetową.
 3. Miejscem prowadzenia Żłobka jest Chodów, ul. Sokołowska 75.
 4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Siedlce.

Rozdział 2.

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2.  

1. Celem Żłobka jest:

1) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 2) umożliwienie rodzicom powrót do pracy zawodowej lub jej podjęcie.

 1. pomoc tym rodzicom, którzy samotnie wychowującym dziecko.
 2. opieka nad dziećmi z rodzin wielodzietnych.

§ 3.  

1. Do zadań Żłobka należy:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, optymalnych warunków rozwoju jego osobowości, zdolności i zainteresowań, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 3. prowadzenie           zajęć    opiekuńczo-wychowawczych    i edukacyjnych       uwzględniających         rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 4. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
 5. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz            edukacyjnej,     z uwzględnieniem        ich       indywidualnych           potrzeb,            a w       przypadku        dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 6. wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci odpowiednio do ich wieku lub rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku,
 8. współpraca z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny,
 9. zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 4.  

1. Zadania Żłobka realizowane są poprzez:

 1. zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 2. stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 3. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka i jego możliwościami rozwojowymi,
 4. stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
 5. organizowanie i prowadzenie zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno – konstrukcyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 6. zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
 7. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
 8. współpracę z rodzicami, w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność Żłobka.
  1. Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
  2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
  3. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych

§ 5.  

  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Siedlce.
  2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

 1. Dzieci przyjmuje się do żłobka na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest co roku na wolne miejsca.
 3. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń dostępnych w Żłobku. Kartę zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 4. W terminie do 30 maja każdego roku, w budynku Żłobka zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych do Żłobka oraz lista dzieci oczekujących.
 5. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane w miarę zwalniania miejsc. W takim przypadku dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin jego przyjęcia.
 6. W przypadku dysponowania wolnym miejscem w trakcie roku szkolnego, można przyjąć dziecko uczestniczące w rekrutacji na dany rok, ujęte na liście oczekujących.
 7. Rodzice dzieci przyjętych do żłobka corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu opieki w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 8. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z niepełnosprawnościami po wcześniejszym poinformowaniu personelu.
 9. Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka zawierana jest umowa określająca szczegółowe zasady korzystania ze żłobka.
 10. Umowę należy podpisać do 15 czerwca danego roku.
 11. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych (liczba dzieci troje lub więcej) i dzieci niepełnosprawne.
 12. W dalszej poniżej określonej kolejności przyjmowane są:
 1. dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
 2. dzieci z rodzin zastępczych,
 3. dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, 4) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do żłobka.
  1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku powyżej 30 dni, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego nieobecności, inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami. W takim przypadku Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin jego przyjęcia.
  2. Dzieci spoza Gminy Siedlce mogą zostać przyjęte do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Siedlce i posiadania wolnych miejsc  w placówce.

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 6.  

  1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
  2. Opłata miesięczna za wyżywienie dziecka w Żłobku ustalana jest jako iloczyn stawki żywieniowej dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku.

Rozdział 5.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 7.  

  1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.
  2. Zajęcia te obejmują w szczególności:
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 2. Spotkania okolicznościowe ( dzień Mamy i Taty, Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka).
  1. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych prowadzonych w Żłobku, w terminach wyznaczonych przez Dyrektora i podanych do wiadomości rodziców.
  2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda Dyrektora oraz stosowanie się do zaleceń opiekunów sprawujących opiekę na dziećmi w trakcie zajęć oraz przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 6.

Organizacja Żłobka

§ 8.  

  1. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz przerwy technicznej ustalonej przez dyrektora Żłobka.
  2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.
  3. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w statucie oraz za:
 1. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
 2. opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka, 3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka, 4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

4. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 7.

Mienie Żłobka

§ 9.  

Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 8.

Gospodarka finansowa

§ 10.  

  1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
  2. Źródłami finansowania Żłobka są:
 1. środki finansowe z budżetu Gminy Siedlce,
 2. opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej, 3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
  1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
  2. Obsługę finansową Żłobka zapewnia Urząd Gminy Siedlce.
  3. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2023 11:44 Małgorzata Bednarczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Bednarczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Statut 1.0 09.10.2023 11:44 Małgorzata Bednarczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}