W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin żłobka

                                               Zarządzenie nr 1/2022

 Dyrektora Gminnego Żłobka w Chodowie z dnia 03. 01. 2022r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Żłobka Gminnego w Chodowie

 

 

     Na podstawie Statutu Żłobka nadanego uchwałą Nr XXXVII/473/2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie połączenia Żłobka Gminnego w Chodowie oraz Żłobka Gminnego Nr2 w Chodowie i nadania mu statutu

 

zarządzam, co następuje:

                                                                     § 1

Wprowadza się Regulamin organizacyjny Żłobka Gminnego  w Chodowie  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                    

                                                                    § 2 

Uchyla się  Regulamin organizacyjny Żłobka Gminnego w Chodowie   i Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie z dnia 18.12.2019r.

 

                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                         Dyrektor Żłobka

                                                                                                         Małgorzata Bednarczuk                           

 

 

 

                                                                                                             

                                                                               

 

                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022

                                                                                                             Dyrektora Żłobka Gminnego w Chodowie

                                                                      z dnia 03. 01. 2022r.

 

                                       REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                                      ŻŁOBKA  GMINNEGO W CHODOWIE

           Żłobek Gminny  w Chodowie  zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

 •  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021r. poz.75), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( DZ.U. z 2021r.  poz. 1834)
 • statutu Żłobka stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr  XXXVII/473/2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 października  2021 roku.
 •  niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Żłobka Gminnego w Chodowie i Żłobka Gminnego Nr 2 określa:

 1. Zadania i zasady kierowania żłobkiem.
 2. Zasady funkcjonowania żłobka.
 3. Obowiązki i prawa rodziców i opiekunów prawnych.
 4. Strukturę organizacyjną żłobka.
 5. Zakres działania Dyrektora.
 6. Zakres działania opiekunek.
 7. Zakres działania  obsługi.

§ 2

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Żłobka Gminnego w Chodowie jest mowa o:

 1. Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek  Gminny w Chodowie.
 2. Regulaminie organizacyjnym – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny  Żłobka Gminnego  w Chodowie.
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Żłobka Gminnego  w Chodowie.
 4. Opiekunce – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w żłobku, którymi są pracownicy merytoryczni.
 5. Pracowniku obsługi – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku: pracownik gospodarczy.

                                                                           § 3

 1. Żłobek jest jednostką budżetową Gminy Siedlce, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Siedlce.
 2. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na podstawie ustawy o finansach publicznych                          i  ustawie  o rachunkowości.
 3. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej.
 4. Siedziba żłobka znajduje się w Chodowie, ul. Sokołowska 75.
 5. Żłobek w czasie trwania projektu  świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Siedlce.

ROZDZIAŁ II

Zadania i zasady funkcjonowania  żłobka

§ 4 

Żłobek realizuje zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat 3                    a   w szczególności:

 1. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i uczy właściwego zachowania.
 2. Zapewnia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Zapewnia opiekę wychowawczą i edukacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wykorzystuje elementy edukacji w zajęciach zabawowych.
 4. Prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.
 5. Zapewnia dzieciom podczas ich pobytu w żłobku odpowiednie dla wieku dziecka wyżywienie, zgodne z obowiązującymi normami i zasadami dietetyki.
 6. Rozwija samodzielność dzieci oraz wyrabia właściwe nawyki higieny osobistej.
 7. We wszystkich aspektach opieki nad dziećmi personel żłobka wspomaga rodzinę                 w wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, porad w zakresie pracy                     z dziećmi.

 

§ 5

 1. Żłobek wykonuje zadania wynikające z przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi                          w wieku do 3 lat i przepisów wykonawczych.

Wynikające z przepisów ustawy  zadania żłobek realizuje w ramach następujących

obszarów:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i

zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych

szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności

d) kierowanie się zasadą - ,,Pomóż mi zrobić to samemu”

e) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania

własnych myśli i przeżyć,

f) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,

bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

g) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

h)  stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku powyżej 20 tygodnia życia do lat 3.
 2. Opieka realizowana jest w 2 grupach.
 3. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie, od 7.00    do 17.00.
 4. W celu realizacji zadań żłobka dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, Dyrektor przydziela do  grupy, odpowiednią do liczby obecnych dzieci, ilość pracowników merytorycznych (opiekunek).
 5.  Organizację dnia pracy żłobka określa „Ramowy rozkład dnia” zgodnie                                z następującymi godzinami:
 1. 7.00 – 8.00 - przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne
 2. 8.15 – 8.30 - czynności pielęgnacyjne
 3. 8.30 – 9.00 – śniadanie
 4. 9.00 - 9.45 - zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne
 5. 9.45 - 10.30 - zabawy ruchowe, edukacyjne, w ciepłe dni wychodzenie na  plac zabaw
 6. 10.30 – 11.00 - czynności pielęgnacyjne i przygotowanie do posiłku
 7. 11.00 – 12.00 - obiad I i II danie
 8. 12.00 - 14.00 - leżakowanie dzieci
 9. 14.00– 15.00 - zabawy ruchowe, edukacyjne, w ciepłe dni wychodzenie na  plac zabaw
 10.  15.00 – 15.15 - czynności pielęgnacyjne
 11.  15.15 - 15.45 – podwieczorek
 12.  15.45- 16.30 - zabawy dowolne i inspirowane, zajęcia indywidualne
 13.  16.30- 17.00 oczekiwanie na rodziców.
 1. Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności pobytu dziecka w Żłobku:
 1. Pracownik gospodarczy w pierwszym dniu miesiąca przygotowuje rejestr  pobytu dziecka w żłobku, zaznacza zgłoszone nieobecności dzieci. Opiekunki  wypełniają dokumentację  związaną z pobytem dziennym dzieci.
 2. Pracownik gospodarczy informuje firmę cateringową o ilości dzieci w żłobku każdego dnia,  sprawdza  ilość przywiezionych  posiłków.

                                                                           § 6

 1.  Opłaty za żłobek:

- opłata stała miesięczna.

- w przypadku przyjęcia dziecka  po rozpoczęciu kolejnego miesiąca, opłata stała jest proporcjonalna do ilości dni w miesiącu, w których przebywało dziecko w żłobku.

- sposób naliczenia opłaty: (opłata stała : ilość wszystkich dni w miesiącu) x ilość dni obecnych przez dziecko w żłobku ( łącznie z dniami wolnymi)

- opłata stała jest zaokrąglana do pełnych złotych. Należność 50gr i mniej zaokrąglamy do  kwoty niższej, 51gr i więcej do kwoty wyższej.

- opłata za wyżywienie - dzienne.

Wysokość opłat za żłobek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Dokumenty uprawniające do skorzystania z  przyjęcia do żłobka należy dostarczyć do siedziby żłobków w Chodowie.
 2. Przyjęte dzieci są zapisane na cały okres opieki żłobkowej – w kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają jedynie wolę dalszego korzystania z usług żłobka.

W miarę posiadania wolnych miejsc dzieci przyjmowane są do placówki przez okres całego roku.

                                                                                § 7

 1. Do żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, rodzice lub osoby przez nich upoważnione są natychmiast powiadamiane przez opiekunkę  o potrzebie odebrania dziecka z placówki celem zasięgnięcia porady lekarskiej.
 2. W żłobku nie mogą przebywać dzieci: po urazach (złamaniach, oparzeniach i innych zabiegach chirurgicznych) do czasu całkowitego wyleczenia; chyba, że objawy te wynikają z alergii dziecka i zostało przedłożone zaświadczenie od alergologa o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 3. Opiekunki mają prawo nie przyjąć dziecka do żłobka, u którego widać wyraźne objawy chorobowe/infekcyjne, chyba że rodzic przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 4. W przypadku dzieci, u których stwierdzono alergię pokarmową należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka, ze wskazaniem na co jest ono uczulone, celem wykluczenia alergenów z diety dziecka.
 5. W żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków.

                                                          § 8 

 1. Rodzice dziecka chodzącego do żłobka, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem żłobka lub opiekunką grupy.
 2. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych rodzic ma prawo do pozostawania                     z dzieckiem na sali przez czas ustalony z opiekunem grupy.
 3. Czas pobytu dziecka w żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany                        w zależności od potrzeb dzieci i rodziców.
 4. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy zorganizować i podawać dzieciom w żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
 5. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku maja zapewniony dostęp do napojów                        ( herbaty, soków, kompotów, wody).

  § 9

Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w: 

a) domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,

b) pampersy i śliniaki,

c) bieliznę osobistą i odzież na zmianę, piżamkę,

d) pościel w tym prześcieradło,

e) inne niezbędne artykuły potrzebne do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych                      i edukacyjnych ustalone przez dyrektora żłobka.

§10

 1. Z rodzicami dziecka przyjętego do żłobka podpisywana jest umowa, dotycząca korzystania z usług żłobka.
 2. Rodzice mogą zrezygnować z pobytu dziecka w żłobku składając rezygnację na piśmie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Żłobek jest uprawniony do pisemnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 1. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku przez kolejne 14 dni kalendarzowych. Rozwiązanie umowy następuje kolejnego dnia po upływie terminu wskazanego w ust. 2
 2. zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy ze żłobkiem, opiekunką, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną                               i zdrowotną.

ROZDZIAŁ III

Obowiązki i prawa rodziców i opiekunów prawnych 

§11

1. Do podstawowych obowiązków rodziców lub opiekunów prawych dziecka należy:

 1. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego żłobka,
 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną na piśmie, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W przypadku nie odebrania dziecka z placówki, braku kontaktu z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi żłobek o fakcie pozostawienia dziecka powiadamia policję,
 3. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka,
 4. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora placówki o zatruciach pokarmowych                            i chorobach zakaźnych,
 5. udzielanie opiekunkom w żłobku rzetelnej informacji o dziecku,
 6. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka,
 7. przyprowadzanie do żłobka dziecka zdrowego,
 8. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do żłobka.
 9. z powodów organizacyjnych rodzice winni są informować dyrektora żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku                           w godzinach od  7.00 do 7.30

            §12

 1. Rodzice dziecka mają prawo do bieżącego uzyskiwania informacji na temat postępów wychowawczych dziecka, jego rozwoju społecznego i psychicznego, do  niezwłocznej informacji o każdym przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, oraz do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi zapewnienia dzieciom wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego.
 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy żłobka rodzice mogą składać do Dyrektora żłobka.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Żłobka 

                                                                           § 13

 • Status prawny pracowników żłobka określa ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2021r, poz. 75 ) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( DZ.U. z 2021r.  poz. 1834)
 • Porządek i rozkład czasu pracy dla pracowników żłobka określa regulamin pracy ustalony przez Dyrektora.

                                                                         § 14

W strukturze żłobka wyróżnia się:

1. Dyrektora,

2. Opiekunki,

 1. Pracownika gospodarczego.

Obsługę kadrową, księgową oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej dla pracowników żłobka prowadzi Urząd  Gminy Siedlce jako jednostka obsługująca.

ROZDZIAŁ V

Zakres działania Dyrektora

§ 15

 1. Dyrektor żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnętrz.
 2.  Jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w żłobku pracowników i dokonuje okresowej oceny pracowników, ustala plan urlopów.
 3. Podejmuje wszelkie decyzje w sprawach osobowych w stosunku do wszystkich pracowników żłobka dotyczące ich zatrudnienia, zwolnienia, przyznawania nagród oraz wymierzania kar, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, regulaminem wynagrodzenia i regulaminem pracy.
 4. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań żłobka i przestrzeganiem przepisów prawa.
 5.  W ramach nadzoru sprawuje kontrolę zarządczą i egzekwuje realizację wniosków pokontrolnych.
 6. Współpracuje z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka.
 7. Zawiera umowy cywilno-prawne o świadczeniu usług z rodzicami.
 8. Współpracuje z instytucjami wspierającymi dzieci i rodzinę oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.
 9. Opracowuje dokumentację pedagogiczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 10. W czasie nieobecności dyrektora żłobka jego zadania przejmuje osoba przez niego wskazana.

ROZDZIAŁ VI

Zakres działania pracownika  gospodarczego

§ 16

Do zadań pracownika gospodarczego należy:

 1. Zliczanie miesięcznych ilości posiłków dla dzieci.
 2. Zapewnienie higienicznych warunków dla posiłków  od momentu dostarczenia ich do żłobka do spożycia przez dzieci.
 3. Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach żłobka w oparciu                   o przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
 4. Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń żłobka.
 5.  Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń.
 6. Drobne naprawy zabawek dziecięcych.
 7. Doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom, karmieniu, korzystaniu z toalety, ubieraniu i rozbieraniu dzieci (spacer, pobyt na placu zabaw, odpoczynek).
 8. Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń żłobka.
 9. Pranie, suszenie, prasowanie.
 10. Racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych.
 11. Utrzymywanie czystości oraz porządku przed budynkiem żłobka.
 12. Kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym
  zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do żłobka.
 13.  Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości.
 14. Dbałość o sprzęt i wyposażenie.
 15. Przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp                       i p.poż.
 16. Codzienne dostarczanie posiłków z firmy cateringowej.
 17. Konserwowanie urządzeń technicznych, usuwanie bieżących usterek, dokonywanie drobnych naprawy sprzętu i wyposażenia, wykonywanie prac porządkowych              w ogródku zabawowym i wokół budynku, odśnieżanie.

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

ROZDZIAŁ VII

Zakres działania zespołu  opiekunek żłobka

§ 17

Do zadań opiekuna  należy:

 1. Zapewnienie dzieciom fachowej opieki pielęgnacyjnej w wymiarze  8  godzin dziennie.
 2. Opracowywanie planów opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w oparciu o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci (tygodniowe , miesięczne).
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi zgodnie          z tygodniowymi i miesięcznymi planami pracy przy zastosowaniu różnorodnych metod  i form pracy.
 4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 5. Przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych podczas codziennej pracy                  z dziećmi.
 6. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa dzieci między innymi poprzez przestrzeganie standardów (BHP) oraz doskonalenie organizacji pracy.
 7. Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.
 8. Wykonywanie prac porządkowych w grupach dziecięcych.
 9. Dbanie o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, estetykę pomieszczeń(wystrój).
 10. Rozwijanie współpracy w zespole żłobka.
 11. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci oraz problemów pielęgnacyjnych.
 12. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej.
 13.   Planowanie i realizacja edukacji zdrowotnej dzieci, pracowników żłobka i rodziców, realizowanie treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 14.  Prowadzenie rejestru  wypadków dzieci w żłobku, zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
 15. Wykonywanie pomiaru ciężaru ciała i wysokości dzieci, odnotowywanie wyników na listach grupowych.
 16.  Prawidłowe wyposażenie apteczki w placówce.
 17. Opracowywanie rocznego planu pracy.

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych poszczególnych pracowników.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Sprawy nie uregulowane  niniejszym regulaminem, a dotyczące funkcjonowania żłobka  podejmuje   Dyrektor w formie decyzji.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w sposób właściwy dla jego nadania.
 3. Regulamin wchodzi w życie   w terminie określonym zarządzeniem.

 

                                                                                                                        MAŁGORZATA BEDNARCZUK                                                            

                                                                                                                        Dyrektor Żłobka

 

 

                                              

{"register":{"columns":[]}}