W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach - aktualizacja

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej dostępnej pod adresem:

http://bip.spholonki.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
oraz strony internetowej:

http://spholonki.ucoz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
  Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

       Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Kosińską  na adres poczty elektronicznej spholonki@bransk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85-7373523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach    adres: Holonki 67, 17-120 Brańsk, e-mail:  spholonki@bransk.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony ulicy. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem szkoły umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony podwórka i boiska szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Do tych wejść również prowadzą schody. Pomieszczenia zajmowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Holonkach znajdują się na parterze oraz piętrach od I do II. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie - sekretariat, gdzie można zwrócić się o pomoc lub wskazanie docelowego miejsca. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym. Budynek nie ma wind. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Podczas wizyty w szkole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście zrealizować.

Obiekt ma zostać poddany pracom modernizacyjnym zwiększającym dostępność.

deklaracja dostępności

...
{"register":{"columns":[]}}