W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O PROCESIE REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 3 kwietnia 2024 r. o godz. 8.00. Na dzieci czekają miejsca w 3 przedszkolach i 7 szkołach podstawowych na terenie Rumi.

 

Rekrutacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru wniosków. Należy zalogować się na poniższej stronie i elektronicznie wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Następnie wypełniony wniosek i załączniki trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

W celu zapoznania się z ofertą placówek należy wejść na niżej podaną stronę od 13 marca 2024 r. Wnioski będzie można wypełniać od 3 kwietnia br. od godz. 8.00

 

https://rumia.formico.pl

 

Poniżej przedstawiamy opis całego procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka,

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, których rodzice złożyli w placówce deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 
Rekrutacją objęte są dzieci zamieszkałe w Rumi z roczników 2018-2021.
 
Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji.

 

Trzylatki (rocznik 2021), czterolatki (rocznik 2020) i pięciolatki (rocznik 2019) - mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Sześciolatki (rocznik 2018) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej. Z uwagi na fakt, iż w przypadku placówek przedszkolnych nie ma rejonizacji miejsce w wychowaniu przedszkolnym może zostać wskazane w dowolnej, placówce w Rumi dysponującej wolnymi miejscami. Jest to propozycja Gminy, którą rodzic może przyjąć lub odmówić.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 

Elektroniczna rekrutacja - trwa od 3 kwietnia br. od godz. 8.00 do 15 kwietnia br. do godz. 16.00 i obejmuje wprowadzanie przez rodzica danych dziecka do systemu oraz złożenie wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku:

 

 • rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazuje do placówki pierwszego wyboru (placówka pierwszego wyboru znajduje się na pierwszym miejscu placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie). Pracownik przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

 

 • jeżeli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku online, wypełnia go ręcznie na papierowym druku (dostępnym na stronie internetowej placówki lub do pobrania bezpośrednio w niej). Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium rodzic przekazuje do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie do systemu wprowadzi go pracownik przedszkola.

 

UWAGA!

 • rodzic może wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego,

 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru,

 • dane kryterium uznane będzie za spełnione wyłącznie wtedy gdy do wniosku dołączony zostanie odpowiedni dokument,

 • do dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,

 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe
 

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyłącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość:    

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 60 pkt;

 2. niepełnosprawność kandydata – 60 pkt;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 60 pkt;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 60 pkt;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 60 pkt;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 60 pkt;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 60 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.);

 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.);

 

Ww. dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego - kryteria przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Rumi

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

 1. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie – 10 punktów,

 2. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,

 3. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,

 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,

 5. dochód na osobę w rodzinie:

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.) – 1 pkt,

 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.

 

UWAGA!

 

Kryterium dochodu jest najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł
  - kandydat uzyska
  1 pkt;

 

 1. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

674 zł

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe:

 

przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego (dla mieszkańców Rumi właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym jest US w Wejherowie);

 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 –

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 2. w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,

 3. zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;

Ww. dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;

 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 oświadczenie o dochodzie na osobę;

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 

Złożenie wniosku przez rodzica w placówce pierwszego wyboru

 
Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują go, podpisują, a następnie przekazują do 15 kwietnia do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium można również wypełnić odręcznie.

 
Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzic może przekazać wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do „wrzutni” znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole lub złożyć bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej) – decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania wniosków ustali każda placówka.

 

Weryfikacja  wniosków

 

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.

 • Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miejską Rumi.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie tych okoliczności.  

 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

 

Wyniki rekrutacji


W dniu 22 kwietnia 2024 r. komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

 

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców,

 

 • w placówce pierwszego wyboru na liście kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola

W terminie od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 rodzic dziecka zakwalifikowanego do danej placówki składa potwierdzenie woli przyjęcia. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

 1. poprzez zaznaczenie opcji w systemie rekrutacji elektronicznej „potwierdź wolę przyjęcia do placówki”

albo

 1. poprzez pobranie wzoru druku „potwierdzenia woli przyjęcia do placówki” z systemu rekrutacji lub bezpośrednio z placówki i złożenie go w przedszkolu/szkole podstawowej - decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania wniosków ustali każda placówka.

Potwierdzenia woli przyjęcia będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek.

Niepodpisanie potwierdzenia woli przyjęcia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.


Procedura odwoławcza

 
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica,

 • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 1. 12 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc,

 2. od 19 sierpnia od godz. 8.00 do 22 sierpnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,

 3. 26 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,

 4. od 26 sierpnia do 28 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

 5. 29 sierpnia 2024 r.  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.


 

Materiały

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa
Oswiadczenie​_dotyczące​_rodzeństwa.pdf 0.54MB
Oświadczenie samotne wychowywanie
Oświadcznie​_samotne​_wychowwywanie.pdf 0.47MB
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Wniosek​_o​_przyjęcie​_do​_przedszkola.pdf 0.45MB
Oświadczenie o dochodzie
Oświadczenie​_o​_dochodzie.pdf 0.39MB
Oświadczenie wielodzietność
Oświadczenie​_wielodzietność.pdf 0.47MB
{"register":{"columns":[]}}