W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Psycholog/pedagog

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka to najważniejsze zadanie współczesnego systemu oświaty. Przedszkole jest miejscem, w którym ten proces można rozpocząć najwcześniej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to wspieranie dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami
w rozwoju, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej. W przedszkolu pod Topolą zatrudniony jest zespół specjalistów: 2 nauczycieli współorganizujących kształcenie dziecka w grupie, pedagog terapeuta, pedagog specjalny i  logopeda.
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu prowadzona jest w świetle prawa - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020r.,poz. 1280).
 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracując z dziećmi, obserwują je i przekazują rodzicom rzetelną informację o ich potrzebach. 
 
Dokonują diagnozy umiejętności szkolnych dzieci 6 - letnich realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole (diagnoza do końca października). Na podstawie jej wyników prowadzą wspomaganie rozwoju dziecka zakończone opracowaniem i przekazaniem rodzicom Arkusza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (kwiecień).
 
Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowana jest specjalistyczna pomoc w formie: wspomagania rozwoju w grupie przez nauczyciela współorganizującego kształcenie, zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i wymowy prowadzonej przez logopedę – działania regulują:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 
z 2017r., poz.1635).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020r., poz.1309)
 
Nauczyciele i specjaliści prowadzą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rumi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi i innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz wsparcia wychowawczego dla rodziców.

{"register":{"columns":[]}}