W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek w sprawie zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Wniosek w sprawie zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne;
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów i budynków złożone przez właściciela /władającego;
 2. Dokumenty będące podstawą zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. 

 Opłaty

 1. Nie podlega opłacie skarbowej wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku lub zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną);
 2. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja dotycząca aktualizacji lub o odmowie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 3. 17 zł – opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.;
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski  lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: Miasta Sokołów Podlaski,  nr rachunku: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

Miejsce i sposób złożenia wniosku

 Wypełniony wniosek można złożyć:

  1. W siedzibie  Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 23; (Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP zgodnie z brzmieniem art. 63 § 3a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, powinien. też  zawierać adres elektroniczny składającego wniosek.

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków czynnością materialno-techniczną – do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany.
 2. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej – według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków odbywa się w drodze decyzji, od której służy stronom prawo odwołania  do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian dostarczając stosowne dokumenty, będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 2.  Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek: 
  1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych;    
  2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;    
  3. udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
 3. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Zawiadomienie o wprowadzonej zmianie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest wysyłane do właściciela/władającego tylko w przypadku, gdy zmiana została dokonana z urzędu w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącej danych pola powierzchni działki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej. W przypadku ww. zmian zawiadomienie o wprowadzonej zmianie zostanie przesłane pocztą na adres pobytu stałego ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 5. Zmiany w ewidencji gruntów wprowadzane są w drodze czynności materialno-technicznej lub w drodze decyzji administracyjnej. W drodze decyzji administracyjnej wprowadzane są zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeśli jest to wymagane przepisami prawa (art. 24 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Odmowa wprowadzenia zgłaszanej zmiany w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Materiały

Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
Wniosek​_o​_aktualizację.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}