W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok z zagranicy w celu ich pochowania

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1947). 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz.1866).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz.1742).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn.zm.), 

Wymagane Dokumenty:

Wniosek można napisać samodzielnie lub skorzystać ze wzoru zamieszczonego na stronie internetowej i  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich może złożyć najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj: pozostały małżonek (ka), krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, a także inna osoba, która do pochowania zwłok dobrowolnie się zobowiąże oraz firma zajmująca się międzynarodowym transportem osób zmarłych z zagranicy. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu,  miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, miejsce pochówku, środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie, nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Opłaty:

Wydanie pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej - Część III poz. 44 pkt 2. 

Termin załatwienia sprawy:

Pozwolenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej określonej w wykazie zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1742), pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok z zagranicy składa się  w urzędzie właściwym miejscowo dla miejsca pochówku.  Pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Materiały

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_sprowadzenie​_zwłok.pdf 0.18MB
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok - wersja edytowalna
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_sprowadzenie​_zwłok​_-​_wersja​_edytowalna.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}