W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta pracy: inspektor lub główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w Zespole Informatyki

Oferta pracy: inspektor lub główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w Zespole Informatyki

Starosta Pruszkowski poszukuje kandydata na stanowisko:

 • inspektora lub głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji w Zespole Informatyki
 • wymiar etatu - 1 etat

Główne obowiązki (inspektor)

  • współpraca z pozostałymi wydziałami w zakresie bezpieczeństwem informacji;
  • monitorowanie procesów wewnętrznych pod kątem bezpieczeństwa informacji;
  • przygotowywanie propozycji wprowadzania zmian w wewnętrznych procedurach;
  • zarządzanie uprawnieniami i dostępami;
  • prowadzenie dokumentacji zespołu;
  • zarządzanie wewnętrznym archiwum;
  • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej.

Główne obowiązki (główny specjalista)

  • zarządzanie dokumentacją i wprowadzanie zmian pod kątem zmian w aktach prawnych;
  • zarządzanie procedurami i dokumentacją wewnętrzną związanymi z Systemami informatycznymi oraz bezpieczeństwem informacji;
  • koordynacja projektami w obszarze cyfryzacji procesów;
  • współpraca  z  pozostałymi    wydziałami  w    zakresie   wprowadzanych zmian związanych z cyfryzacją i bezpieczeństwem informacji;
  • przygotowywanie   dokumentacji    pod   kątem    audytów   oraz    opracowywanie zalecanych zmian w dokumentacji;
  • monitorowanie procesów wewnętrznych pod kątem bezpieczeństwa informacji;
  • zarządzanie uprawnieniami i dostępami;
  • prowadzenie dokumentacji zespołu;
  • zarządzanie wewnętrznym archiwum;
  • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej.

Wykształcenie (inspektor lub główny specjalista):

 • wykształcenie  wyższe,  co  najmniej  studia   I  stopnia   lub  studia  podyplomowe z    zakresu:    zarządzania    informacją,    teleinformatyki,    informacji    naukowej lub pokrewnych, lub wykształcenie wyższe I stopnia i specjalistyczne kursy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wymagania niezbędne (inspektor)

 • znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym;
 
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, KPA, PZP oraz bezpieczeństwa informacji;
 • doświadczenie w pracy w zespołach interoperacyjnych;
 • doświadczenie w zarządzaniu składnikami majątku;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania niezbędne (główny specjalista)

 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem informacji;
 • znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, KPA, PZP oraz bezpieczeństwa informacji;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji i procedur;
 • umiejętność zarządzania archiwum;
 • doświadczenie w pracy w zespołach interoperacyjnych;
 • doświadczenie w zarządzaniu składnikami majątku;
 • doświadczenie w pracy w zespołach informatycznych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe (inspektor)

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 • doświadczenie w pracy w zespołach informatycznych;
 • doświadczenie w pracy związanej z obszarem cyberbezpieczeństwa;
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania procedurami i dokumentacją wewnętrzną związanymi z Systemami informacyjnymi oraz bezpieczeństwem informacji;
 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka oraz analizy zdarzeń;
 • umiejętność ustalania priorytetów oraz planowania pracy;
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (główny specjalista)

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 • doświadczenie w pracy związanej z obszarem cyberbezpieczeństwa;
 • doświadczenie w obsłudze systemów finansowo-księgowych;
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka oraz analizy zdarzeń;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność ustalania priorytetów oraz planowania pracy;
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność.
 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca administracyjno-biurowa.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, z dokumentami, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz bezpośrednim i telefonicznym kontakcie z interesantami. Budynek Starostwa Powiatowego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się

5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się 2 windy.

 

Informacja

Wskaźnik    zatrudnienia    osób    niepełnosprawnych,    w    rozumieniu    przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • życiorys i list motywacyjny;
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa bip.powiat.pruszkow.pl lub do pobrania w kadrach Starostwa.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, parter sala A lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Dopuszczamy również mailową formę składania aplikacji (kadry@powiat.pruszkow.pl), jak również przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP. Dokumenty należy złożyć do dnia 16.07.2024 r., z dopiskiem „Oferta pracy w Zl.2.2024". W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do urzędu. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do urzędu, do podanego terminu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans  i  wszystkie  aplikacje  są rozpatrywane z równą uwagą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22)738-14-68.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.

 

{"register":{"columns":[]}}