W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

L Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

29.11.2022

Zapraszam na L sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

L Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
29 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,
przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 31/2022 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 15 września 2022 roku do 16 listopada 2022 roku /BR-595/2022/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-596/2022/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2022 /BR-597/2022/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 r.
  za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-598/2022/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” /BR-599/2022/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-600/2022/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie za rok 2022 i za rok 2023 /BR-601/2022/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-602/2022/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-603/2022/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
  /BR-604/2022/.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu
  w 2022 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  /BR-605/2022/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2026” /BR-606/2022/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-607/2022/.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-608/2022/.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/422/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów /BR-609/2022/.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /BR-610/2022/.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX.167.2020 Rady Powiatu Pruszkowskiego
  z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. /BR-611/2022/.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-613/2022/.
 24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2021/2022 /BR-591/2022/.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych /BR-612/2022/.
 26. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu.
 27. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 29. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

{"register":{"columns":[]}}