W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Transmisja obrad z sesji na żywo

Klauzula informacyjna – transmisja i utrwalanie obrad Rady Powiatu Proszowickiego, utrwalanie posiedzeń Komisji.

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Posiedzenia Komisji są utrwalane za pomocą w/w urządzeń. 

Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w Rozporządzenia:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Proszowickiego, z siedzibą: ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (email: iod@proszowice.upow.gov.pl, tel. 12 386-18-46, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice).
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku i barwy głosu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji. Ponadto działalność organów powiatu jest jawna, w związku z czym Rada Powiatu ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady. Udział w obradach sesji Rady Powiatu Proszowickiego oraz Komisjach jest dobrowolny.
 3. Dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Statutu Powiatu Proszowickiego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
  • osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Proszowickiego. Nagrania z obrad Rady i jej Komisji będą udostępnianie w BIP i na stronie internetowej przez okres trwania kadencji Rady Powiatu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przepisami RODO ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO i nagrania Sesji Rady Powiatu Proszowickiego

{"register":{"columns":[]}}