W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu proszowickiego

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 1-2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 945) zwanej dalej "ustawą" Zarząd Powiatu Proszowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku.

§ 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniająca następujące warunki:
1. Organizacja wpisana jest na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji tym samym spełniając warunki:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
b) posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

3) w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z prowadzeniem mediacji,
b) posiada umowy zawarte z co najmniej trzema mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,
- przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

2. Organizacja pozarządowa przedłoży kserokopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Małopolskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4. W przypadku nie zawarcia umów, o których mowa w art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 Ustawy - starosta nie zawiera umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zaprzestania spełniania warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy - starosta nie zawiera umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła na terenie powiatu proszowickiego: punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który zlokalizowany jest w pięciu gminach powiatu proszowickiego:

1) Gmina Pałecznica - Urząd Gminy Pałecznica, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica (poniedziałek, w godz. 9.00 - 13.00),

2) Miasto i Gmina Koszyce - Urząd Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce (wtorek, w godz. 9.00 - 13.00),

3) Gmina Radziemice - Gminny Ośrodek Kultury, Radziemice 89, 32-107 Radziemice (środa, w godz. 9.00 - 13.00),

4) Gmina Koniusza - Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza (czwartek, w godz. 9.00 - 13.00),

5) Gmina i Miasto Nowe Brzesko - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko (piątek, w godz. 9.00 - 13.00).

2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób i na zasadach określonych w ustawie, w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
1. Wysokość dotacji na powierzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024r. wyniesie: 68 245,32 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100) na cały 2024 rok, tj. 5 687,11 złotych miesięcznie (w tym na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej przeznacza się kwotę w wysokości 4 221,36 złotych).

2. W 2022r. na realizację podobnych zadań w formie dotacji wydano 64 020,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w 2023r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej również przeznaczono 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

§ 4. Warunki i termin realizacji zadania oraz miejsce składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057) zwanym dalej "rozporządzeniem".
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów (Dziennik Podawczy) Starostwa Powiatowego w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, w terminie do 16 listopada 2023r. do godziny 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty, na adres:
Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, z dokładnym oznaczeniem realizowanego zadania pn. „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PROSZOWICKIEGO w 2024r.”

2. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane faksem i drogą elektroniczną.

5. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) kserokopia decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Małopolskiego, o której mowa w art. 11d ustawy ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację,
5) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, osobą o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 i art.11 ust. 3a oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy, w zależności od wskazanego zakresu udzielania pomocy,
6) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
7) oferent ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ww. ustawy oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doszkalającego, o który mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa.

7. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Na wynik oceny formalnej nie mają wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

9. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na oferencie.

10. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

11. Formularz ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Proszowicach, zakładka nieodpłatna pomoc prawna, jako załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

12. Z wyłonioną organizacją w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.

§ 5. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań publicznych
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 945),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024r. (Dz. U. poz. 2135).

2. Dotacja przekazana organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zostanie przekazana po zawarciu umowy na warunkach w niej określonych.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Zarząd Powiatu Proszowickiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

6. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Proszowickiego.

7. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Proszowickiego wchodzą przedstawiciele tego organu, przedstawiciel właściwego Wojewody, jak również osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

8. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez właściwego Wojewodę, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
1) właściwy Wojewoda nie wskaże osoby do składu Komisji Konkursowej;
2) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
3) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
4) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Zarząd Powiatu Proszowickiego unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

11. Decyzje w sprawie wyboru i odrzuceniu oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, niekompletne (w tym wypełnione niepoprawnie) lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6. Kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 30 listopada 2023r.

2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Proszowickiego ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym, przyjmując następujące kryteria:
1) kryteria oceny formalnej:
a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) ofertę złożył uprawniony podmiot,
c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
e) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,
f) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
g) oferta posiada wszystkie załączone w ogłoszeniu i wymagane załączniki;
2) kryteria oceny merytorycznej:
a) rzetelność przygotowanego projektu, przejrzystość oferty i dołączonych dokumentów (0-2 pkt);
b) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie (0–3pkt);
c) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt);
d) zasoby rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadania (0-3 pkt);
e) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-5 pkt).

3. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikami oceny formalnej przystąpi do oceny merytorycznej ofert z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W uzasadnionych przypadkach może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień oraz dokonać uzgodnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią komisji konkursowej zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

4. Zarząd Powiatu Proszowickiego, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

5. Zarząd Powiatu Proszowickiego powiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

6. Złożone oferty na realizację zadania publicznego nie będą zwracane oferentom.

§ 7. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi być wykonane w całości w 2024 roku, tj. od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego przez co najmniej

4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu proszowickiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku,
2) w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych,
3) zapewnienia realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy (tj. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu, ulotek i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych),
4) prowadzenia nieodpłatnej mediacji w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy oraz na zasadach określonych w art. 4a ustawy,
5) udzielenia osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy,
7) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania,
8) przeznaczenia i ściśle wydatkowania środków finansowych z przyznanej dotacji na realizację określonego zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

4. Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1. Wzór - „Formularz oferty realizacji zadania publicznego", o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

§ 8. Klauzula informacyjna
1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Proszowicach są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu danych osobowych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Proszowickiego, z siedzibą w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (tel. 12 383-48-32, e-mail: starosta@proszowice.upow.gov.pl).
3. W Starostwie Powiatowym w Proszowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Sylwia Wierciak, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@proszowice.upow.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacją wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 11 ust. 1-2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane osobowe będą ujawnione, są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Starosta Proszowicki zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a także podmiotom, które świadczą usługi prawne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
7. W przypadkach określonych przepisami prawa, osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych zgodnie z art. 15 RODO,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, o których mowa w art. 16 RODO,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 

Materiały

Formularz oferty realizacji zadania publicznego NPP
Formularz​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_NPP​_2023.pdf 0.11MB
Uchwała nr 396/1442/2023 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu proszowickiego
Uchwala​_396​_1442​_2023-11-22​_rozstrzygniecie​_konkurs​_NPP​_NPO​_2024​_organiz.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}