W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Starostwa Powiatowego w Proszowicach

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu),
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, logotypy itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu,
 • niektóre filmy mogą nie posiadać audiodeskrypcji,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna:

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-09 Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: inf@proszowice.upow.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 383 48 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie dostępności serwisu jest Pan Mateusz Kasprzak.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny: Starostwo Powiatowe w Proszowicach przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, posiada trzy wejścia:

 • wejście po schodach od ul. 3 Maja
 • wejście wyposażone w dźwig osobowy od strony parkingu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych (strona południowa)
 • wejście od strony wschodniej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i dźwig osobowy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
W siedzibie Starostwa znajduje się przenośna pętla indukcyjna poprawiająca obsługę osób z niedosłuchem wyposażonych w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe.
W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek, w którym zlokalizowany jest Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, mieszczący się przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice, posiada jedno wejście, które jest wyposażone w podjazd dla wózków.

W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych.

Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Proszowucach nie udostępnia aplikacji mobilnych

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Starostwie Powiatowym w Proszowicach wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej: starosta@proszowice.upow.gov.pl; eboi@proszowice.upow.gov.pl,
 • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: Powiat Proszowicki /o69etw86xr/SkrytkaESP
 • przesyłanie faksów (12 386 29 33),
 • korespondencję listowną (Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice),
 • telefon (12 383 48 32, 383 48 50).

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji usługi we wskazanym lub uzgodnionym z osobą uprawnioną terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji usługi lub wskazując na inna formę realizacji uprawnień.

deklaracja dostępności

{"register":{"columns":[]}}