W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

 1. Zasady realizacji doradztwa metodycznego:
  1. Doradztwo metodyczne jest formą bezpłatną. Dolnośląski Kurator Oświaty powierza obszar zadań i rejon według dolnośląskiej sieci doradców metodycznych. Realizacja zadań poprzez wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
   a) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
   b) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
   c) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
   d) podejmowaniu działań innowacyjnych.
   1. Zapisy na formy doradztwa metodycznego: konferencje, seminaria, wykłady przyjmowane są na podstawie formularza Zgłoszenie - szkolenie otwarte (załącznik nr 1) zgodnie z ofertą na dany rok szkolny.
   2. Formularz musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez uczestnika.
   3. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby Ośrodka.

 

II. Zasady naboru uczestników na szkolenia otwarte:

  1. Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza Zgłoszenie - szkolenie otwarte (załącznik nr 1) zgodnie z ofertą na dany rok szkolny.
  2. Formularz musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez uczestnika.
  3. W przypadku finansowania udziału w szkoleniu przez placówkę oświatową, formularz musi być potwierdzony pieczątką dyrektora placówki.
  4. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby Ośrodka.
  5. Faktury za udział w formie doskonalenia będą wystawione w dniu szkolenia i przekazywane uczestnikowi. 6. Płatność za udział w formie doskonalenia następuje przelewem na konto PEKAO S.A. III O/Wrocław ul. Ruska 51 nr 52 1240 3464 1111 0010 4698 6486 w terminie zgodnym ze wskazaniem na fakturze.
  6. Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia jest możliwa na 3 dni robocze przed datą realizacji szkolenia (obowiązuje forma pisemna). W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie i braku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik, ponosi pełne koszty udziału w formie doskonalenia (z wyłaczeniem sytuacji losowych).

 

III.  Zasady realizacji szkoleń zamkniętych:

  1. Realizacja szkoleń zamkniętych na podstawie formularza Zamówienie - szkolenie zamknięte (załącznik nr 2) zgodnie z ofertą na dany rok szkolny lub indywidualnymi potrzebami placówki
   oraz Oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)
  2. Formularz zamówienia musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez dyrektora placówki lub upoważnioną osobę decyzyjną.
  3. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby Ośrodka.
  4. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez przekazanie szczegółowej oferty szkolenia wraz
   z kalkulacją cenową. Po akceptacji oferty następuję podpisanie umowy na realizację szkolenia.
  5. Faktury za realizację będą wystawione bezpośrednio po realizacji szkolenia.
  6. Płatność za realizację następuje przelewem na konto PEKAO S.A. III O/Wrocław ul. Ruska 51 nr 52 1240 3464 1111 0010 4698 6486 w terminie zgodnym ze wskazaniem na fakturze.

 

IV.  Zasady realizacji kompleksowego wspomagania szkół/ przedszkoli:

 1. Realizacja kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli na podstawie formularza Zgłoszenie – kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola (załącznik nr 4) zgodnie z ofertą na dany rok szkolny lub indywidualnymi potrzebami placówki oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)
 2. Formularz zamówienia musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez dyrektora placówki lub upoważnioną osobę decyzyjną.
 3. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby Ośrodka.
 4. Realizacja wsparcia odbywa się poprzez przekazanie szczegółowej oferty wraz z kalkulacją cenową. Po akceptacji oferty następuję podpisanie umowy na realizację kompleksowego wspomagania.
 5. Płatność za realizację wsparcia na podstawie faktury następuje przelewem na konto PEKAO S.A. III O/Wrocław ul. Ruska 51 nr 52 1240 3464 1111 0010 4698 6486 w terminie zgodnym ze wskazaniem na fakturze.

 

V.  Zasady naboru uczestników sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza Zgłoszenie udziału w sieci współpracy
  i samokształcenia (załącznik nr 5)
  zgodnie z ofertą na dany rok szkolny.
 2. Formularz musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami i podpisany przez uczestnika.
 3. Formularze przyjmowane są drogą elektroniczną lub dostarczone osobiście do siedziby Ośrodka.
 4. Rezygnacja z udziału w sieci współpracy i samokształcenia wymaga formy pisemnej.

 

VI.  Cennik:

 1. Cennik obowiązuje na dany rok szkolny (załącznik nr 6).

 

Obowiązujące dokumenty:

Załącznik nr 1 Zgłoszenie - szkolenie otwarte

Załącznik nr 2 Zamówienie - szkolenie zamknięte

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 Zgłoszenie - kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola

Załącznik nr 5 Zgłoszenie udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Załącznik nr 6 Cennik na rok szkolny 2023/2024

{"register":{"columns":[]}}