W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
POWIATOWEGO OŚRODKA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
I DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie
danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.: 76 746 15 70, e-mail:
popppidm@polkowice.edu.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl;
3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6, ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6, ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) art. 6, ust. 1 lit d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej;
e) art. 6, ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) art. 6, ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie
obowiązujących, a ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji postanowień zawartych w podpisanych umowach cywilno-
prawnych;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą przepisy szczegółowe wymienione
w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zdefiniowanych
zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania. Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe dane osobowe, szczególne
kategorie danych osobowych jak i również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
6. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym
na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw
i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym
do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe;
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych;
c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych;
d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych;
f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu;
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw,
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie przepisów prawa;
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności;
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi osobie,
której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.
Administrator Danych Osobowych

{"register":{"columns":[]}}