W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą realizować zadania z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego)  albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się:

  • do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, lub
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który przekazuje wniosek do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

 

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można składać od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem został określony rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Wzory będą również dostępne w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

•    ukończyły 18 lat,

•    są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

•    mieszkają w Polsce,

•    otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

 

Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również świadczenie to wypłaca.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

Wniosek o świadczenie wspierające będzie można składać tylko w formie elektronicznej.

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziomy potrzeby wsparcia
PPW​_2024​_v10.pdf 0.22MB
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
PPW-K​_2024​_v10.PDF 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}