W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rodzice w pieczy zastępczej – odpłatność, odstąpienia, dochodzenie

Opłata rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

W związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na rodzicach powstaje obowiązek ponoszenia opłaty ustalonej decyzją administracyjną za jego pobyt
w wysokości:

 • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka; 
 • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłaty są ustalane wg. niżej wymienionych zasad:

 1. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
 2. Pozbawienie władzy rodzicielskiej, jej zawieszenie lub ograniczenie nie zwalnia rodziców z ponoszenia wyżej wymienionej opłaty;
 3. Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego np. w szpitalu, bezpośrednio po urodzeniu.
 4. Od nie uiszczanej opłaty za pobyt dziecka w pieczy, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.
 5. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. W przypadku powstania zaległości z tytułu niewnoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy organizator pieczy zastępczej przekazuje do biura informacji gospodarczej – informację gospodarcza o powstaniu tej zaległości;
 7. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywało u rodziców.
Odstąpienie i umorzenie opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 1. odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeśli opłata nie jest ustalona,
 2. umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami, jeśli opłata została już ustalona,
 3. odroczenie terminu płatności,
 4. rozłożenie na raty.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXI/150/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXV/264/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub wczęści, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Stosownie do przepisu § 5 ust. 1 powołanej uchwały odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy osoba zobowiązana spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • przebywa w zakładzie karnym nie wykonując w nim pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
 • jest bezdomna;
 • nie wykonuje pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
 • jest dotknięta długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością uniemożliwiającą wykonywanie pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • dochód na członka rodziny osoby zobowiązanej nie przekracza 456,00 zł;
 • jest małoletnia i nie wykonuje pracy zarobkowej;
 • przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej odpłatnie całodobową opiekę;
 • osoba zobowiązana realizuje świadczenia alimentacyjne względem dziecka lub osoby pełnoletniej;
 • kontakt z osobą zobowiązaną nie jest możliwy lub napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody;
 • za odstąpieniem od ustalenia opłaty przemawia szczególnie ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny.

 w tym celu można ZŁOŻYĆ WNIOSEK w PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pracownik, u którego można złożyć wnioski, pracuje w siedzibie PCPR przy ul. Świętokrzyskiej 22, VI piętro, pokój 6.15 tel.: 41 249 94 03. Druki można pobrać u pracownika PCPR lub ze strony internetowej tut. Centrum (zakładka „Dokumenty do pobrania”). Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem PCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.

Podstawa prawna: art. 193 - 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dochodzenie należności od osób zobowiązanych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wszczyna postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty / niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie należności. Wniosek jest składany w PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim 

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo -wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia zostaną przekazane do BIUR INFORMACJI GOSPODARCZYCH na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Informacje przekazywane są do:

 1. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, tel. 22 430 79 70       
  Adres do przekazywania informacji gospodarczych: kontakt@m-big.com
 2. BIG InfoMonitor S.A.
  Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.big.pl/
 3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Lublańska 38, 31-476 Kraków
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://portal.kbig.pl
 4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: http://www2.krd.pl/Pages/Logowanie
 5. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.erif.pl/erif/index
 6. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
  Poleska 44, 25-325 Kielce
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://www.kidt.pl/kidt/app/login.php

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji.

{"register":{"columns":[]}}