W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń,
5. kserokopia orzeczenia.

WAŻNE!

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.
Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów, dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję ( oryginały - do wglądu).
Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci
wniosek-wydanie-orzeczenia-do-16-rok-2023-ver2.pdf 0.35MB
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby w wieku od 16 do 18 lat
wniosek-o-wydanie-orzeczenia-16-18-2023-ver2.pdf 0.39MB
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby dorosłej
wniosek-wydanie-orzeczenia-dorosly-rok-2023-ver2.pdf 0.39MB
Wywiad do wniosku
Wywiad​_do​_wniosku-2023.pdf 0.09MB
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
oswiadczenie-o-miejscu-pobytu-stalego-2023.pdf 0.09MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania dla dzieci
oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wniesienia-odwolania-dzieci-2023.pdf 0.05MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania dla dorosłych
oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wniesienia-odwolania-dorosli-2023.pdf 0.05MB
Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL
karta-oceny-stanu-pacjenta-wg-zmodyfikowanej-skali-barthel.pdf 0.17MB
Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzeniu Składu Orzekającego celem wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
zaświadczenie-lekarskie-wydane-na-podstawie-wizyty-domowej.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}