W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sposób rozpatrywania wniosków.

 1. Osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek wraz z określonymi w nim załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR).
 2. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może złożyć przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.
 3. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, zasadność wniosku oraz dochody Wnioskodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia wątpliwości, co do zawartych we wniosku danych, a w szczególności dotyczących wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR może wezwać Wnioskodawcę do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, stosownych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 6. Wnioski rozpatrywane są przez PCPR po złożeniu kompletnego wniosku.
 7. PCPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
 8. O kolejności uzyskania dofinansowania rozstrzyga data wpływu kompletnego wniosku.
 9. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje Dyrektor PCPR, a realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
 10. PCPR powiadamia Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 11. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.
 12. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 13. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub PCPR albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
 14. Wnioski można składać w siedzibie PCPR, tradycyjną drogą pocztową lub przy wykorzystaniu Systemu SOW (sow.pfron.org.pl), Formularze wniosków dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej urzędu
{"register":{"columns":[]}}