W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

Rodzina

FORMY POMOCY DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodziny lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  a) kontynuowanie nauki,
  b) usamodzielnienie,
  c) zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  b) zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej - opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej - opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, wlicza się również: 

okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;

okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz 447 z późn. zm.)

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY NA USAMODZIELNIENIE LUB ZAGOSPODAROWANIE

 1. Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.
 2. W przypadku, gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
 3. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, zagospodarowanie i na kontynuowanie nauki  jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy
  na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.
 3. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej

OBOWIĄZKI OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ

Osoba usamodzielniana, co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która będzie pełniła funkcję opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba zatrudniona w placówce opiekuńczo - wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej jako wychowawca lub psycholog, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wraz z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - art. 145 ust.8.

Osoba usamodzielniana - zobowiązana jest do rzetelnej realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, poprzez:

 • faktyczną naukę w szkole lub na uczelni oraz uzyskanie wykształcenia zgodnego ze swoimi zdolnościami i aspiracjami;
 • w przypadku nauki w systemie wieczorowym lub zaocznym czynienia wszelkich starań w celu podjęcia  zatrudnienia;
 • uczestnictwa w programach lub zajęciach kierowanych do młodzieży, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub uzyskanie kontaktu i zatrudnienia;
 • kontaktu i stałej współpracy z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI

 1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
  a) w szkole,
  b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  c) w uczelni;
  d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
  e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 2. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 595,00 zł miesięcznie.
 3. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.
 4. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
 5. W przypadku, gdy po ukończeniu:
  a) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,
  b) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia  pomoc  przysługuje także za wrzesień.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU, GDY OSOBA USAMODZIELNIANA:

 1. kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę
  i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 3. została umieszczona w zakładzie karnym.

ZAWIESZENIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI:

 Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

 1. w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 2. osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.
 1. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.

WYSOKOŚĆ POMOCY NA USAMODZIELNIENIE:

 1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
  1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3 921,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
  2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową rodzinę    zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
   • nie mniej niż 7 839,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
   • nie mniej niż 3 921,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
   • nie mniej niż 1 961,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
  3. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
  4. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc
   na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
   W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE:

 1. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 563,00 zł.
 2. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

PRZESŁANKI ODMOWY PRZYZNANIA POMOCY:

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wnioski są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

{"register":{"columns":[]}}