W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł II programu

Złóż wniosek online

Informacje, jak załatwić usługę

Możesz uskać pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana jest do osób ze znacznym, lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • Aby otrzymać dofinansowanie, musisz złożyć wniosek do:

  • dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

  Wniosek możesz złożyć:

  • online przez system SOW
  • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

  Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:

  ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 7.30 - 15.30

  telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83

  e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

 • W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
  1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  a) do 1100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  b) do 1650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
  2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł;
  3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
  • 550 zł - w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  • 330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  • 330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
  • 220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
  • 330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  • 330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
  • 880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
  • 550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

  Jeśli studiujesz jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość Twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Przekazanie przyznanych środków finansowych

  Dofinansowanie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania.

  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Ciebie semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że uczęszczałeś/uczęszczałaś na zajęcia objęte planem (programem) studiów (nauki).

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Ciebie maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę (uczelnię) w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobierasz naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem z naszych środków w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego jesteś zobowiązany/zobowiązana tylko gdy jesteś zatrudniony/zatrudniona (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 60%).

  Udziału własnego w kosztach czesnego (10%) nie musisz wnosić, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Koszty czesnego poniesione przed zawarciem umowy dofinansowania możemy zrefundować tylko jeśli dotyczą aktualnie trwającego roku szkolnego (akademickiego).

  Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

  Materiały

  Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku
  Kierunki​_dzialan​_oraz​_warunki​_brzegowe​_w​_2024​_roku​_2.doc 0.28MB

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2024 14:35

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych

{"register":{"columns":[]}}