W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubawa, z siedzibą w Lubawie, ul.
Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ajip.pl oraz pod numerem telefonu 517-109-
217. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- realizacji podania, wniosku, skargi oraz innego złożonego pisma, a po realizacji
wskazanego celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),
- wykonania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- przetwarzania szczególnej kategorii danych związanych z ważnym interesem publicznym,
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której
dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych otrzyma Pani/Pan podczas
pierwszej czynności w ramach prowadzonego postępowania.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym
dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również
inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np.
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca
1983r.), w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą
przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi
inaczej;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis
prawa nie stanowi inaczej;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

Inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miasta Lubawa jest  Malwina Bruździak, z inspektorem można się kontaktować:e-mail: iod@ajip.pl

{"register":{"columns":[]}}