W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści zapisów zawartych w decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD-Piła Główna"

17.05.2019

WOO-II.420.32.2019.EK.4

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanym dnia 15.05.2019 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.
Publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 17.05.2019 r.
 

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/


Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

WOO-II.420.64.2019.EK.3                                           za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 7.03.2019 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocnika pana Jerzego Sporka
wyjaśniam
wątpliwości strony co do treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 07.05.2015 r. znak WOO-II.4201.3.2013.EK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna”.

  1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na str. 1 i 2 załącznika wskazano, że w ramach przedsięwzięcia planuje się m.in. remont 27 przepustów i przebudowę na nowe 64 przepustów (w tym w km: 11,577; 19,713; 28,673; 36,478; 46,874; 48,353; 53,058; 59,323; 60,232; 61,871; 69,831; 73,467; 73,911; 75,549; 81,166; 81,355; 81,689; 82,380; 83,421; 85,840; 86,782; 88,060; 89,197; 90,349 i 91,181) i jednoznacznie wskazano, że prace na przebudowywanych przepustach będą polegały na wymianie wyeksploatowanych przepustów na nowe.
  2. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na str. 1 załącznika wskazano, że w ramach przedsięwzięcia planuje się remont lub przebudowę obiektów inżynierskich i jest to uzależnione od ich stanu technicznego (m.in. wymieniono 12 mostów i wiaduktów, w tym w km: 69,022 i 67,985.). Obiekt w km 67,985 miał ponadto wskazaną możliwość ewentualnej przebudowy na nowy, co jednak nie wyklucza możliwości odstąpienia od jego przebudowy na rzecz remontu jak i podjęcie przebudowy (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) pozostałych wymienionych obiektów, w tym obiektu w km 69,022.

UZASADNIENIE

8 marca 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, wpłynął wniosek z 7.03.2019 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocnika pana Jerzego Sporka, o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 7.05.2015 r. znak WOO-II.4201.3.2013.EK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna”, dalej decyzja ooś. Pismem z 12.04.2019 r. pełnomocnik skorygował wniosek.
Zgodnie z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej k.p.a. organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji. Decyzję ooś wydał Regionalny Dyrektor, a zatem jest organem właściwym do wyjaśnienia jej treści.
Wątpliwości wnioskodawcy budzą zapisy decyzji ooś w zakresie planowanych robót budowlanych w odniesieniu do obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty przejścia i przepusty. W decyzji ooś, w charakterystyce przedsięwzięcia wskazano, że w ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę lub remont obiektów inżynieryjnych, w zależności od ich stanu technicznego. Projekt dotyczy 104 obiektów inżynieryjnych, w tym 12 mostów i wiaduktów (w km - 0,096; 0,554; 24,447; 25,688; 67,985 - ewentualna przebudowa na nowy; 69,022; 70,930; 85,960, 25,947; 43,841; 79,387; 91,819), 1 przejścia podziemnego w km 70,442 oraz 91 przepustów, z czego 27 przepustów zostanie poddanych remontowi a 64 przepustów przebudowie na nowe. Dalej wyjaśniono, że prace budowlane na obiektach inżynieryjnych, w większości przypadków będą polegały na wzmocnieniu lub wymianie zużytych elementów konstrukcyjnych, wzmocnieniu fundamentów, wykonaniu nowych izolacji lub naprawie uszkodzonych, zabezpieczeniu antykorozyjnym, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu balustrad, odnowieniu powłok malarskich oraz innych drobnych napraw. Natomiast prace na przebudowywanych przepustach będą polegały na wymianie wyeksploatowanych przepustów na nowe.
Pełnomocnik wyjaśnił, że w trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych obiektów  dotyczących przepustów, połączonych z badaniem ich stanu technicznego oraz parametrów eksploatacyjnych stwierdzono, że przepusty w km 11,577; 19,713; 28,673; 36,478; 46,874; 48,353; 53,058; 59,323; 60,232; 61,871; 69,831; 73,467; 73,911; 75,549; 81,166; 81,355; 81,689; 82,380; 83,421; 85,840; 86,782; 88,060; 89,197; 90,349; 91,181 (wymienione w akapicie dotyczącym przebudowy na nowe w istniejących lokalizacjach), są w stanie technicznym umożliwiającym ich prawidłową eksploatację po remoncie. Wnioskodawca zaznaczył, że zapis w decyzji ooś wskazuje na to, że obiekty inżynieryjne podlegać będą przebudowie lub remontowi w zależności od ich stanu technicznego, a zatem ww. przepusty, ze względu na ich stan techniczny, mogą podlegać remontowi. Wątpliwość wnioskodawcy dotyczy zgodności z treścią decyzji ooś rozwiązania polegającego na remoncie przepustów, a nie ich przebudowie na nowe.
Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że zakres przedsięwzięcia został określony przez stronę występującą z wnioskiem o wydanie decyzji ooś. W opisie przedsięwzięcia wnioskodawca wskazał wprost, które przepusty mają być remontowane, a które przebudowywane na nowe. Jako kryterium kwalifikujące wskazał ich stan techniczny. Wskazując zatem konkretnie przepusty do przebudowy, czy też do remontu, wnioskodawca na etapie wydawania decyzji ooś dokonał oceny ich stanu technicznego i na tej podstawie mógł i wskazał, które podlegać będą remontowi, a które przebudowie na nowe. Należy zauważyć, że przepusty w km 11,577; 19,713; 28,673; 36,478; 46,874; 48,353; 53,058; 59,323; 60,232; 61,871; 69,831; 73,467; 73,911; 75,549; 81,166; 81,355; 81,689; 82,380; 83,421; 85,840; 86,782; 88,060; 89,197; 90,349; 91,181 (będące przedmiotem wniosku o wyjaśnienie treści decyzji ooś) nie są obiektami, które podlegać mają dostosowaniu do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt (o czym mowa w warunku I.3.6 decyzji ooś), a zatem nie zostały określone jako wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.
Kolejna wątpliwość wnioskodawcy dotyczy wiaduktu w km 69,022. W odniesieniu do tego obiektu, w decyzji ooś, w charakterystyce przedsięwzięcia wymieniono go w akapicie dotyczącym przebudowy lub remontu obiektów inżynieryjnych, w zależności od ich stanu technicznego. Jak wyjaśnił wnioskodawca, w trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych obiektów dotyczących wiaduktów, połączonych z badaniem ich stanu technicznego oraz parametrów eksploatacyjnych stwierdzono, że wiadukt w km 69,022 wymaga przebudowy na nowy, z uwagi na stan techniczny, jak i niespełnianie niektórych parametrów. Natomiast wiadukt, w km 67,985, dla którego w decyzji ooś wskazano na ewentualną przebudowę na nowy, nie wymaga przebudowy. Wątpliwość wnioskodawcy dotyczy zgodności z decyzją ooś, rozwiązania polegającego na wykonaniu nowego wiaduktu w km 69,022, zamiast wiaduktu w km 67,985.
Odnosząc się wątpliwości dotyczącej remontu, czy też przebudowy wiaduktów należy wskazać, że w charakterystyce przedsięwzięcia zawartej w decyzji ooś nie określono wprost, które wiadukty mają podlegać remontowi, a które przebudowie. Planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia uzależnił sposób postępowania z tymi obiektami od ich stanu technicznego. Jedynie w odniesieniu do wiaduktu w km 67,985 wskazano na ewentualną jego przebudowę na nowy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, przy czym przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z powyższego wynika, że przebudowa może polegać na rozbiórce i budowie w tym samym miejscu nowego obiektu, o innych parametrach nie wykraczających jednak poza rozumienie przebudowy. Oznacza to, że w świetle zapisów decyzji ooś możliwy jest demontaż i wykonanie nowego wiaduktu w km 69,022, w ramach jego przebudowy. Decyzja ooś wskazuje na ewentualną możliwość przebudowy na nowy wiaduktu w km 67,985, co oznacza że decyzja ooś dopuszcza również jego remont albo przebudowę.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 113 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
/…/
Grażyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

Otrzymują:

  1. Pan Jerzy Sporek ul. Iwaszkiewicza 3b/3 52-211 Wrocław – pełnomocnik PKP PLK S.A.
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
  3. aa
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści zapisów zawartych w decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD-Piła Główna" 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}