W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wójt Gminy Kaczory ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Kaczory

09.07.2018

WÓJT GMINY KACZORY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Kaczory

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6% (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych).

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata (wymagania dodatkowe):
  • doświadczenie w tworzeniu grafiki komputerowej i w obsłudze programów informatycznych,
  • odpowiedzialność, samodzielność, bezstronność, komunikatywność,
  • znajomość przepisów ustaw:
   • kodeks postępowania administracyjnego
   • o pracownikach samorządowych
   • o samorządzie gminnym,
  • zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  • wykształcenie techniczne
  • operatywność w realizacji powierzonych zadań,
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Administrowanie lokalną siecią komputerową.
  • Rozwiązywanie problemów programowych pojawiających się w czasie eksploatacji.
  • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Aktualizowanie stron internetowych Urzędu Gminy.
  • Tworzenie grafiki do promocji wydarzeń gminnych.
  • Koordynowanie przesyłania zbiorów danych.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  • stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz skanerem i kserokopiarką,
  • oprogramowanie: Windows, pakiet MS Office oraz inne niezbędne programy,
  • środki łączności: telefon stacjonarny, dostęp do sieci internet.
 5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
  • odpis dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata (wymagania dodatkowe):Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kaczory.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.

Kaczory,  6.07.2018 r.

W Ó J T

mgr Brunon Wolski

Bezpośredni link do ogłoszenia.

Materiały

oświadczenia do naboru
oświadczenia-do-naboru.pdf 0.04MB
Kwestionariusz osobowy
Kwest-osobowy.pdf 0.04MB
Rodo - Klauzula informacyjna
nabór-rodo-klauzula-informacyjna.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}