W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rusza Kwalifikacja Wojskowa w 2017 roku

01.03.2017

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. ( Dz.U. poz. 1657) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. i Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w powiecie pilskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a także w latach 1993-97, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją objęte będą też osoby urodzone w latach 1996-97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie pilskim przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 1 marca do dnia 13 kwietnia w godz. 7.00 – 16.30.

Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała w budynku przy ul. Podchorążych 10 w Pile ( teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 605-352-949.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej osoby podlegające wstawiennictwu z Gminy Kaczory będą wezwane w dniach :

  • od 06 kwietnia do 07 kwietnia 2017 r.
  • w dniu 12 kwietnia kobiety

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty :

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm bez nakrycia głowy,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwa jej ukończenia,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokona powiatowa komisja lekarska. Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład komisji, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z wymienionych kategorii zdrowia : „A”, „B”, „D” i „E”.

Kwalifikacja Wojskowa umożliwia również spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i podczas indywidualnej rozmowy zainteresowany, może pozyskać szereg informacji na temat różnych form służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Kaczorach ( tel. 672842371 w. 11), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawiają dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.).

Wszystkie inne informacje dotyczące Kwalifikacji Wojskowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach ul. Dworcowa 22.

Józef Kowalski
/inspektor ds. wojskowych/

{"register":{"columns":[]}}