W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w Działaniu – Usługi społeczne i zdrowotne

21.04.2017

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w

Działaniu 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

    Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory, oraz kompleksowe i odpowiadające na indywidualne potrzeby wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie sprawowanie opieki nad osobami zależnymi.

    Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
    a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, w miejscu zamieszkania,
    b) Stworzenie w Gminie Kaczory Centrum Wspierania Opiekunów Faktycznych, które zapewni działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, poprzez m.in.: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne, wymianę doświadczeń opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, oferowanie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

    a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności:

– wsparcie w organizacji i prowadzeniu Centrum Wspierania Opiekunów Faktycznych (realizacji szkoleń i poradnictwa dla opiekunów faktycznych, pomoc w organizacji miejsc krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych.

    Wymagania wobec partnera:

    Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
    Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.
    Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym realizacji zadań przewidzianych
    Zgłoszenie powinno zawierać:

    Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce.
    Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
    Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
    Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
    Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych z UE, w tym świadczeniu usług społecznych.
    Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
    Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
    Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
    Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

    Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
        Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V i.)
        Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce. Max. 30 pkt
        Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
        Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
        Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2017 roku, do godziny 13.00 na adres e-mail: gopskaczory@op.pl

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Irena Radka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach

tel. 67 2842 371 w. 40

Materiały

Załącznik-do-ogłoszenia-o-naborze
Załącznik-do-ogłoszenia-o-naborze.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}