W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie.

30.06.2017

Kaczory, 30.06.2017r. I.7012.25.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

Zamawiający:
GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie.

  Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji postępowania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

  Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.
   
 2. Termin realizacji zamówienia:
  13 października 2017r.
   
 3. Okres gwarancji:
  36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy oraz wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy.
   
 4. Warunki płatności:
  przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót
   
 5. Kryterium wyboru ofert:
  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.
  Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
   
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia
  19 lipca 2017r. do godziny 12:00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2017r. o godz. 12:15.
   
 7. Uwagi końcowe:
  • niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,
  • Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 8. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

 

 

Materiały

SIWZ Przedszkole Dziembowo2
SIWZ​_Przedszkole​_Dziembowo2.doc 0.12MB
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik​_nr​_1​_-​_formularz​_ofertowy.doc 0.04MB
załącznik nr 2- oświadczenie
załącznik​_nr​_2-​_oświadczenie.doc 0.03MB
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik​_nr​_3​_-​_projekt​_umowy.doc 0.10MB
załącznik nr 4 - wzór oświadczenia gwarancyjnego
załącznik​_nr​_4​_-​_wzór​_oświadczenia​_gwarancyjnego.doc 0.04MB
Dokumentacja
Dokumentacja.zip 2.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 12:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Inwestycje
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie. 1.0 29.11.2022 12:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}