W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory

01.02.2021

Kaczory, dnia 01.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz wnioskiem Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu następujących dokumentów:

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON-NS.9011. 4.11.2020 z dnia 10.11.2020 r., w której ww. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak BD.ZZŚ.2.435.374.2020.AK z dnia 08.12.2020 r., w której ww. organ wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 200/1, 202, 203 i 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w opinii warunków lub wymagań realizacji przedsięwzięcia;
  • postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.1631.2020.WK.5 z dnia 14.01.2021 r., w którym ww. organ wyraził opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 200/1, 201, 202, 203 i 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w opinii warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia.

Z treścią opinii strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuje się, że na podstawie przepisu art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy może nastąpić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w dniu 01.02.2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Śmiłowo oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:48 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory 1.0 22.11.2022 09:48 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}