W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody na terenie gminy Kaczory w miejscowości Zelgniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 128 i 434

05.04.2018

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 05.04.2018 r.

GP.6733.5.2013

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o wydaniu w dniu 29.03.2018 r. decyzji znak GP.6220.5.2013 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody na terenie gminy Kaczory w miejscowości Zelgniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 128 i 434. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz, działających przez pełnomocnika Pana Wiesława Jackowskiego WiR Engineering LtD Wiesław Jackowski ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice.

 

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie.

Obwieszczenie zamieszcza się w dniu 05.04.2018 r. na okres 14 dni, tj. od dnia 06.04.2018 r. do dnia 19.04.2018 r.  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 20.04.2018 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:27 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody na terenie gminy Kaczory w miejscowości Zelgniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 128 i 434 1.0 29.11.2022 11:27 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}