W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji (Fabryka Papieru Kaczory)

28.11.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081,
z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

  • o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory,
  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS. 452.1.6.11.2019 z dnia 26.11.2019 r., uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4221.74.2019.BR.8 z dnia 30.08.2019 r. oraz opinią Starosty Pilskiego nr ŚR.6225.1.2019.IX z dnia 26.04.2019 r.  w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 28.11.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory, na okres 14 dni.

 

Wójt Gminy Kaczory

mgr Brunon Wolski /-/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:09 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji (Fabryka Papieru Kaczory) 1.0 24.11.2022 12:09 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}