W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

28.11.2019

Szanowni Państwo

Dlaczego rosną stawki opłat dla mieszkańców? Ponieważ rosną koszty systemu gospodarki odpadami.
Rewolucyjne zmiany w systemie gospodarki wprowadzone przez rząd, poprzez zmianę prawa krajowego, a przede wszystkim zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku, nałożyły na gminy i związki międzygminne, w całym kraju, kolejne obowiązki skutkujące wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiany te, również w naszym Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spowodowały znaczny wzrost kosztów utrzymania całego systemu.

Jako najważniejsze czynniki generujące wzrost stawek opłat należy wskazać:
• decyzje rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej z podziałem na 5 frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane), wynikające wyłącznie z prawa krajowego i nie będące wymogiem Unii Europejskiej,
• konsekwencje wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej skutkujące ponad 193 % wzrostem liczby odbiorów z punktów odbioru odpadów, a w przypadku frakcji plastik metal i szkoło ponad 380 % wzrostem liczby wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów;
• wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą 1 tonę odpadów trafiających na składowisko – wzrost obserwowany jest na przestrzeni kilku lat, w 2015 roku opłata wynosiła120 zł, w 2018 roku już 140 zł, w 2019 roku kształtuje się na poziomie 170 zł, w roku 2020 wynosić będzie 270 zł;
• ciągle rosnące koszty zagospodarowania odpadów, koszty ich przetwarzania na instalacjach i problemy ze zbytem wydzielonego z nich surowca, nawet za odpłatnością;
• problemy ze sprzedażą zebranych surowców wtórnych, a tym samym wzrost opłat za surowiec;
• wzrost kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz wzrost kosztów paliwa;
• wzrost kosztów pracy – rosnąca płaca minimalna wymusza wzrost wynagrodzeń dla całej kadry zatrudnionej przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów;
• wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami, wnoszenie zabezpieczenia przy uzyskiwaniu zezwoleń na działalność w zakresie gospodarki odpadami, wprowadzenie obowiązkowego monitoringu wizyjnego w miejscach magazynowania odpadów, jak też inne działania Państwa spowodowane falą pożarów składowisk odpadów;
• wymuszone przepisami prawa inwestycje infrastrukturalne związane z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, z dostosowaniem zakładów gospodarki odpadami do zmieniających się wymogów technologicznych i zwiększonych wymogów przeciwpożarowych;
• ustawowe ograniczenie górnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych i przerzucanie ciężaru na mieszkańców zamieszkujących w nieruchomościach zamieszkałych;
• inne, np. elektromobilność (10% floty operatora winny stanowić pojazdy na paliwo gazowe lub prąd);
• ograniczenia limitów na instalacjach, pomimo ich znacznie większych mocy przerobowych.
Nie bez znaczenia dla wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów jest ciągle zwiększająca się masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca. Na terenie naszego Związku w roku 2018 wyniosła ona 447 kg. W sąsiednim Związku i innych gminach jest ona znacznie niższa, nawet o 25%

Wskazane czynniki bardzo znacząco wpływają na wzrost kosztów system gospodarki odpadami komunalnymi, co spowodowało, iż gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi przestały się bilansować. Ustawodawca jednocześnie zakazuje dopłacania do gminnych systemów z innych środków, niż wpływy z opłaty od mieszkańców. Tym samym każda próba mająca na celu pokrywanie kosztów systemu przez lokalne samorządy, zostanie uznana za istotne naruszenie prawa.

Po dokonaniu weryfikacji kosztów w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, po uwzględnieniu wspomnianych czynników zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowe, wyższe stawki opłat.

{"register":{"columns":[]}}