W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory o uprwnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP

03.04.2015

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

 

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz.188) Wójt Gminy Kaczory podaje do wiadomości wyborców informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

1. do dnia 10 maja 2015 r.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach (art. 37a-37 c Kodeksu wyborczego)

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat organizacji wyborów, obowiązujących zasad itp.

Sposób realizacji: Informacje przekazuje na wniosek wyborcy niepełnosprawnego po podaniu imienia, nazwiska oraz adresu stałego zamieszkania:

  1. telefonicznie upoważniony przez Wójta Gminy Kaczory pracownik Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu tel. 67 284 23 71 w. 11
  2. w materiałach (drukowanych) przesłanych na wskazany adres korespondencyjny i w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

 

2. do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Prawo do głosowania korespondencyjnego (art. 53a-53 l Kodeksu wyborczego)

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy. Zgłoszenie może być dokonane ustnie , pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej i każdorazowo musi zawierać nazwisko , imię ( imiona) , imię ojca, datę urodzenia, numer ew. PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Kaczory, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie ( Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Sposób realizacji: Wniosek składa się do Wójta Gminy Kaczory:

  1. ustnie przed inspektorem ds. ewidencji ludności: Urząd Gminy w Kaczorach, parter, ul. Dworcowa 22,
  2. pisemnie – sekretariat Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, I piętro, pokój nr 7,
  3. telefonicznie 67 284 23 71 w. 11
  4. faksem 67 284 12 33,
  5. w formie elektronicznej na adres e-mail: ekretariat@kaczory.com.pl

Wniosek do pobrania: w Urzędzie Gminy Kaczory (parter – ewid. ludn.) ul. Dworcowa 22

Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały wszystkie obwodowe komisje wyborcze.

 

3. do dnia 1 maja 2015 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika (art. 54 – 61)

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2013 poz. 1440 ze zm),
  2. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  3. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisani do rejestru wyborców Gminy Kaczory, mają prawo go głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona) imię ojca, datę urodzenia numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

4.do dnia 8 maja 2015 r.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo (art. 58 § 1 Kodeksu Wyborczego), przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kaczory lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik, a także głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).

Sposób realizacji: Wniosek składa się do Wójta Gminy Kaczory:

pisemnie – sekretariat Urzędu Gminy Kaczory, I piętro, pokój nr 7,

Wniosek do pobrania: w Urzędzie Gminy Kaczory (parter – ewid. ludn. ) ul. Dworcowa 22

 

5. 10 maja 2015 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a (art. 40a§ 1 Kodeksu wyborczego)

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille‘a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić obwodowej komisji wyborczej nakładkę na kartę.

Sposób realizacji: Wniosek składa się ustnie obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

6. 10 maja2015 r.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym (art. 53 Kodeksu wyborczego)

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter.

Sposób realizacji: Osoba wskazana przez wyborcę niepełnosprawnego.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.11.2022 11:08 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory o uprwnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP 1.0 30.11.2022 11:08 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}