W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa zbiornika wraz z dystrybutorem na paliwa - dla potrzeb własnych, na działce o numerze ewidencyjnym 7/17 w Śmiłowie

30.06.2021

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 30.06.2021 r.
GP.6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości informację

o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wraz z dystrybutorem na paliwa – dla potrzeb własnych, na działce o numerze ewidencyjnym 7/17 w Śmiłowie, przy ul. Pilskiej 36, gmina Kaczory. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Spółka z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Kaczory, organem opiniującym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, natomiast organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie można składać w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 30.06.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@kaczory.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się dniu 30.06.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:45 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa zbiornika wraz z dystrybutorem na paliwa - dla potrzeb własnych, na działce o numerze ewidencyjnym 7/17 w Śmiłowie 1.0 22.11.2022 09:45 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}