W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa instalacji do demontażu pojazdów na działce o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie Krzewina

22.06.2021

Kaczory, dnia 22 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory informuje o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów na działce o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie Krzewina. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Inwestora, jakim jest Electric-Cars Anna Kończak, Morzewo, ul. Długa 51, 64-810 Kaczory, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sławomira Urbaniaka.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kaczory, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile. Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 22.06.2021 r. Wójt Gminy Kaczory wystąpił do ww. organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i o wydanie opinii w sprawie jego realizacji.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22,
64-810 Kaczory, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie można składać w terminie 30 dni, tj. od dnia 22.06.2021 r. do dnia 22.07.2021 r. włącznie, w siedzibie urzędu, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: sekretariat@kaczory.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, sołectwa Krzewina oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory www.bip.kaczory.pl na okres 14 dni. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:45 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa instalacji do demontażu pojazdów na działce o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie Krzewina 1.0 22.11.2022 09:45 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}