W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin pracy zdalnej

Funkcjonowanie szkoły w okresie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej – regulamin, uprawnienia dyrektora szkoły, placówki. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) wprowadziło dodatkowe uprawnienia dla dyrektora szkoły, który w okresie zawieszenia zajęć w szkole czy to częściowego (wariant B) czy całościowego (wariant C) może poczynić zmiany w organizacji pracy szkoły. Tym samym kwestie związane z ocenianiem uczniów czy ewidencją obecności ustala dyrektor, a zatem nie jest wymagana zmiana statutu w tym zakresie. 

Uprawnienia dyrektora w okresie zawieszenia zajęć w szkole, placówce, przedszkolu: 
„§ 1. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 
1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 
2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;
4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać; 
5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw; 
6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć; 

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 
10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 
11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 
12) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 
13) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
14) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C) podstawa prawna 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.); 
2) Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); 
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215); 
4) Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.); 
5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.). 
 
§1. 
Informacje ogólne 
Regulamin jest aktem wewnętrznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i powstał w celu ustalenia reguł organizacji pracy placówki, w tym kształcenia na odległość oraz realizacji innych zadań placówki w przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia jej funkcjonowania. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
- szkole – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 
- dyrektorze, dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 
- pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną w całości lub częściowo poza miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych; praca zdalna nie stanowi telepracy w rozumieniu Kodeksu pracy; 
- częściowym zawieszeniu zajęć (Wariant B) – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć realizowanych na terenie szkoły dla grupy, oddziału lub klasy lub etapu edukacyjnego na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) 
- całościowym zawieszeniu zajęć (Wariant C) – należy przez to rozumieć zawieszenie realizacji wszystkich zajęć na terenie szkoły na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386). 
 
§2. 
Zadania dyrektora 
Dyrektor w przypadku całościowego lub częściowego zawieszenia zajęć w szkole: 
 
1) Odpowiada za organizację kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod lub technik kształcenia na odległość lub w inny sposób. 
2) Odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, w tym polecanie pracy zdalnej. 
3) Ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 
4) Ustala we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć. 
5) Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. 
6) Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać. 
7) Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw. 
8) Ustala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program. 
9) Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki sposób będzie zorganizowane w szkole kształcenie, w tym kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania, a w przypadku obcokrajowców dodatkowa nauka języka polskiego i zajęcia wyrównawcze, o których mowa w art. 165 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
10) Zobowiązany jest do określenia formy i terminów kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz przekazuje tą informację rodzicom i uczniom. 
11) Ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając min.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 
12) Ustala, we współpracy z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 
13) Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 
14) Ustala warunki i sposób: 
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
b) przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, 
d) zaliczania zajęć w formach pozaszkolnych. 
15) Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów. 
16) Prowadzi monitoring aktywności pracowników szkoły. 
17) Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły i weryfikuje wykonanie zadań. 
18) Określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 
19) Może odwołać polecenie pracy zdalnej. 
20) Informuje uczniów i rodziców o zasadach ochrony danych osobowych w trakcie zajęć prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. 
 
§3. 
Praca zdalna 
1. W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia zajęć w szkole dyrektor może polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, pracownikom szkoły. 
2. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje wówczas Regulamin pracy zdalnej przez pracowników administracji i obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
3. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji i obsługi, jeśli dyrektor nie polecił im pracy zdalnej, wykonują swoją pracę na terenie szkoły. 
4. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną w czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę skierowaną do dyrektora. 
5. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkoły, którym polecone zostało wykonywanie pracy zdalnej, realizują zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny ustalony sposób. 
6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych. 
7. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się na zasadach ustalonych w szkole. 
§ 4 
Zadania nauczycieli pracujących zdalnie 
Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązani są do: 
1. Prowadzenia zajęć z uczniami i na ich rzecz z wykorzystaniem ustalonych metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zgodnie z planem nauczania opracowanym dla danego oddziału, chyba, że dyrektor ustali inną organizację pracy nauczyciela; 
2. Monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach; 
3. Sprawdzania obecności uczniów na zajęciach; 
4. Dostępności w trakcie ustalonych z dyrektorem godzin na konsultacje z uczniami i rodzicami, które odbywać się będą przy użyciu środków komunikacji na odległość; 
5. Doboru uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć, takich jak: prasa, radio, telewizja, internetowe telewizje, książka, film, platformy medialne, portale informacyjne, platformy edukacyjne. 
6. Dokumentowania wykonywanej pracy: 
a) archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do wglądu; 
b) współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość; 
c) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które nauczyciel będzie przetwarzał wykonując pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ich osobom trzecim; 
d) wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez: 
- kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne kontakty z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie; prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych), 
- rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, oraz maturalnym); 
7. W przypadku psychologa szkolnego: 
a) prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami; 
b) organizowanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii; 
c) udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny; 
d) wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej; 
e) prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
8. W przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych. 
9. Każdy nauczyciel wykonujący pracę zdalnie, niezależnie od wymiaru etatu zobowiązany jest w terminie do końca poniedziałku tygodnia następnego po zrealizowanym tygodniu zajęć, przygotować i przesłać dyrektorowi „Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela oraz formy nauczania zdalnego”. 
 
§ 5 
Zadania wychowawców 
Wychowawca klasy, którego zajęcia zostały zawieszone do realizacji w szkole: 
1. Odpowiada za komunikację z uczniami i ich rodzicami informując o sposobie realizacji zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki. 
2. Koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy dzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami sposób realizacji materiału, który umożliwi uczniom jego opanowanie i wykonanie. 
3. Koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu spędzanego przez uczniów przed ekranem komputera. 
4. Analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami ucznia/uczniem celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na zajęciach prowadzonych zdalnie. 
5. Informuje dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami (brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieodbieranie wiadomości wysyłanych na adres e-mail wskazany przez rodziców/ smsem na numer telefonu wskazany przez rodziców do kontaktu). 
6. Realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do aktualnych zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 
§ 6 
Organizacja kształcenia na odległość 
1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia. 
2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon). 
3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników. 
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
a) dziennika elektronicznego; 
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 
d) innych, niż wymienione w pkt. 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym w szczególności platformy e-podręczniki oraz materiałów dostępnych przez wydawnictwa szkolne; 
e) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 
f) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę in ormacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, e- dziennik); 
g) z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online, czyli Google G Suite - Classroom; 
h) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu; 
5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych (e-dziennik) – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów. 
6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 
a) dziennik elektroniczny; 
b) wideokonferencje; 
c) kontakt mailowy; 
d) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica. 
7. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci. 
8. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia. 
9. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. 10. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 
 
§ 7 
Dokumentowanie przebiegu nauczania 
1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem: 
a) dziennika elektronicznego; 
b) platformy Classroom 
2. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
3. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach organizowanych zdalnie może być: 
a) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 
b) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie classroom lub poprzez udzielenie „krótkiej odpowiedzi” na zadane pytanie w formularzach classroom. 
c) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.); 
d) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik; 
e) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia itp. 
4. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami ucznia. 
5. W przypadku trudności w realizacji zadań z ust. 3 wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora. 
 
§ 8 
Pozostałe zadania placówki realizowane w formie zdalnej 
 
1. W zależności od zakresu zawieszenia zajęć wybrane pozostałe zadania placówki, realizowane mogą być w formie stacjonarnej lub zdalnej. 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązani są dostosować zakres i formy realizacji zgodnie z § 5, 6 oraz 8. 
3. W przypadku objęcia nauczaniem zdalnym ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy koordynuje zakres dostosowania form udzielanej pomocy oraz po ustaniu zdalnego nauczania, nie rzadziej jednak niż do końca każdego okresu, informuje Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 
§ 9 
Program wychowaczo-profilaktyczny 
1. Nauczyciele realizujący pracę zdalnie w miarę możliwości prowadzą działania zaplanowane w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym tj. w formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji). 
2. W przypadku zmiany formy realizacji wybranych działań zaplanowanych w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym nauczyciel obowiązany jest udokumentować to oraz poinformować Dyrektora. 
3. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować program szkolny wychowawczo-profilaktyczny, dostosowując go do aktualnych możliwości jego realizacji. 
 
§ 10 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 
1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 
a) analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych materiałów, przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; 
b) aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów; 
c) wykonywanie ćwiczeń na żywo, przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń. 
2. Sposoby sprawdzenia osiągnięć: 
a) uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno – informatycznych w domu ucznia; 
b) ocenianie w kwestii skali ocen oraz sposobu ich uzasadniania odbywa się zgodne z zapisami Statutu Szkoły; 
c) na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób (sms, mms, wersja papierowa). 
3. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się: 
a) poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, konstrukcja pracy, język); 
b) systematyczność w kontakcie z nauczycielami (w tym dotycząca przesyłania prac); c) aktywność podczas zajęć. 
4. Komunikowanie się przez Internet może przebiegać w dwóch trybach: synchronicznym – komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem w czasie, czyli trybie asynchronicznym. 
5. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się do dziennika elektronicznego, odczytywania wiadomości, zapoznawania się z zadaniami do wykonania. Jeżeli uczeń/rodzic nie ma takiej możliwości powinien poinformować o tym wychowawcę oddziału. 
6. Polecenia pracy, materiały oraz zadania do wykonania będą przesyłane przez nauczycieli na bieżąco poprzez: 
a) dziennik elektroniczny Vulcan; 
b) szkolną stronę internetową; 
c) platformę edukacyjną Classroom. 
7. Uczniowie na polecenie/prośbę nauczyciela wysyłają wykonaną pracę: poprzez dziennik elektroniczny, pocztą elektroniczną na podany przez nauczyciela adres e-mail, przez platformę Classroom, inny sposób wskazany przez nauczyciela. 
8. Ocenianiu podlegają prace uczniów i aktywność na zajęciach. 
9. Jeżeli uczeń nie przesłał zadanej pracy w terminie, przed ocenieniem ucznia, nauczyciel jest zobowiązany do kontaktu z wychowawcą w celu ustalenia przyczyny niewywiązania się ucznia z obowiązku. Ocenę niedostateczną za niewykonanie 
zadania nauczyciel może wystawić tylko wtedy, kiedy uczeń nie wysłał pracy z powodów nieusprawiedliwionych. 
10. Ocenie podlegać będą (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu): 
a) karty pracy; 
b) wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne; 
c) projekty; 
d) quizy online; 
e) zeszyt online; 
f) wypowiedzi i aktywność podczas zdalnych lekcji; 
g) prace plastyczne; 
h) prezentacje; 
i) zadania dodatkowe - nieobowiązkowe; 
j) inicjatywa uczniów w zakresie aktywności ruchowej; 
k) inne.
11. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się: systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kultura w sposobie komunikowania się online oraz aktywność na zajęciach. 
12. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez: dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną na podany przez rodzica adres e-mail. 
13. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły. 
14. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 
a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej; 
b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 
15. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się: 
a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela; 
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia; 
c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
§ 11 
Nauczanie zdalne na platformie Classroom 
2. Nauczyciele, są zobowiązani do założenia zajęć dla swoich klas na platformie Classroom. 
3. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzenia czy wszyscy uczniowie przyjęli zaproszenia na Classroom. 
4. Nauczyciele uczący w klasach I zaproszą na swoje zajęcia (jako nauczyciela) wicedyrektora Zbigniewa Głowackiego. 
5. Nauczyciele uczący w klasach II zaproszą na swoje zajęcia (jako nauczyciela) wicedyrektor Różę Bizon 
6. Nauczyciele uczący w klasach III zaproszą na swoje zajęcia (jako nauczyciela) dyrektora Jacka Nawrockiego 
7. W razie przejścia na zajęcia zdalne nauczyciele prowadzą lekcje ze szkoły lub jeśli dyrektor szkoły zarządzi inaczej z domu w formie wideokonferencji, zajęcia powinny trwać 35 minut. Należy zastosować wydłużone z 5 do 10 minut przerwy pomiędzy zajęciami zgodnymi z tygodniowym planem lekcji, nie organizować zajęć popołudniami i wieczorową porą, chyba, że zajęcia mają charakter zajęć dodatkowych m.in. rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Termin tych zajęć musi być uzgodniony z dyrekcją szkoły, a uczniowie biorący w nich udział wyrażą aprobatę na zaproponowany przez nauczyciela termin. 
8. W przypadku ograniczeń sprzętowych w szkole lub domu nauczyciela uniemożliwiających mu zdalną pracę dyrektor rotacyjnie i wedle potrzeb dokona podziału nauczycieli prowadzących nauczanie zdalne ze stanowiska pracy w szkole lub z domu. 
9. Zaleca się nieobciążanie uczniów zbyt dużą ilością zadawanych zadań domowych, tak, aby zachować higienę i czas pracy ucznia przy komputerze. 
10. W planowaniu pracy i ilości zadawanych materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych oddziałach klasowych należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty profilowe i maturalne. Z pozostałych przedmiotów należy skoncentrować się na przekazie wiedzy uczniom w trakcie wideokonferencji, nie obciążając ich zbyt dużą ilością dodatkowo wykonywanych zadań w domu. Należy jednak prowadzić systematyczne ocenianie uczniów w trakcie zajęć lub zaplanowanych pracach pisemnych. 
11. Obowiązkowe jest prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji nie mniej niż 75% zajęć przewidzianych w ramowym planie nauczania w danej klasie w ciągu tygodnia. 
12. Za pośrednictwem platformy Classroom nauczyciel publikuje tematy lekcji, sprawdza obecność uczniów, udostępnia uczniom materiały do lekcji, prezentacje i zadaje materiały ćwiczeniowe. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego odnotowywania za pośrednictwem e-dziennika tematu lekcji i sprawdzonej frekwencji uczniów oraz informowania uczniów o terminach obowiązkowych prac klasowych, sprawdzianów i zadań domowych. Prowadzi bieżące i systematyczne ocenianie postępów uczniów w nauce również na podstawie aktywności i merytorycznej poprawności pracy na platformie Classroom 
13. Oceniana aktywność uczniów na zajęciach zdalnych odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym, a w przypadku stosowania narzędzi platformy Classroom ( formularze, testy) jej wyniki są transformowane do ocen zgodnie z WSO obowiązującym w szkole. 
14. Nauczanie zdalne zostanie poddane w trakcie i po jego zakończeniu ewaluacji pod kontem jakości świadczonego e-learningu. Wyniki, wnioski i zalecenia zostaną przekazane nauczycielom przez dyrektora szkoły. 
 
§ 12 
Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. Wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą emailową na adres szkoły a w przypadku braku takiej możliwości przesłany pocztą lub przyniesiony do szkoły w wersji papierowej. 
2. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego/ poczty elektronicznej uzgadnia z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia, datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza akt przyjęcia terminu przez nich. 
3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez dziennik elektroniczny rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 
4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia. 
5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 
6. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia się w protokole, który dołącza się do arkusza ocen ucznia. 
 
§ 13 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 
1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności 
z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w następnym dniu roboczym, po poinformowaniu rodziców o przewidywanej ocenie rocznej. 
2. Nauczyciel weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 
3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 
4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 
5. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu. 
6. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line. 
 
§ 14 
Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 
1. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny/pocztę elektroniczną uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza akt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia. 
2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 
3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną. Egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 
4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 
5. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Pracę ucznia zostaje dołączona do protokołu. 
 
§ 15 
Rada Pedagogiczna 
1. W przypadku całościowego zawieszenia zajęć w szkole i wynikającego z tego ograniczenia w jej funkcjonowaniu, zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przy użyciu środków komunikacji na odległość zgodnie z Uchwałą nr 12/2020 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele wykonujący pracę zdalną, mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej przy użyciu środków komunikacji na odległość (meet) i głosować w trybie obiegowym ( formularze Classroom) 
3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo członkom rady pedagogicznej pracującym zdalnie, w zebraniach Rady Pedagogicznej i głosowanie w trybie obiegowym. 
4. Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczący w zebraniu przy pomocy środków komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które zapewnią pełną poufność omawianych na zebraniu treści. 
5. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku zebrania poprzez dziennik elektroniczny/e-mail oraz portal Classroom. 
 
§ 16 
Zespoły nauczycielskie (przedmiotowe) i zasady ich pracy 
1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły pracują w niezmienionym składzie. 
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikającą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. 
3. Członkowie zespołu, którzy wykonują swoją pracę zdalnie, kontaktują się z pozostałymi członkami zespołu przy pomocy środków komunikacji na odległość (meet, służbowy e-mail, e-dziennik). Za organizację komunikacji zespołu odpowiada przewodniczący zespołu. 
4. W szkole funkcjonuje zespół ds. opracowania wewnątrzszkolnych procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19 i zespół ds. wdrożenia narzędzia Classroom. 
5. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 
6. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie przy użyciu środków komunikacji na odległość, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 
 
§ 17 
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora 
1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły odbywać się będzie zgodnie z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny. 
2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadzorowi podlega w szczególności organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 
3. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym. Obserwowanie przez dyrektora zajęć prowadzonych on-line będą obejmowały m.in. weryfikowanie materiałów udostępnianych uczniom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. 
 
§ 18 
Współpraca z rodzicami 
1. Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami. 
2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora oraz rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz służbową pocztę elektroniczną i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielania odpowiedzi. 
3. Rodzic współpracuje z nauczycielem w zakresie przekazywania zadawanych przez nauczyciela prac do wykonania przez ucznia - jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków szkolnych. 
4. Szkoła prowadzi działania w celu aktywizowania rodziców i uzyskania wsparcia w realizowaniu zadań szkoły. Realizowane jest to poprzez: 
a) zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach; 
b) poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu; 
c) wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 
 
§ 19 
Samorząd uczniowski i Rada Rodziców 
1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole funkcjonowania szkoły działalność organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organizacji pracy szkoły tj. pracy zdalnej. 
2. Rada rodziców, samorząd uczniowski podejmuje swoje czynności przy użyciu środków komunikacji na odległość 
 
§ 20 
Biblioteka szkolna 
1.Biblioteka szkolna tylko w okresie całościowego czasowego zawieszenia zajęć nie prowadzi działalności na terenie szkoły. 
 
§ 21 
Ochrona danych osobowych 
1. Pracownik szkoły podczas wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest przestrzegać wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych określonych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
2. Pracownik szkoły jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób trzecich w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu. 
3. Jeżeli powierzone zostaną dokumenty papierowe, pracownik ma obowiązek wydzielenia odrębnego miejsca do ich przechowania, tak, aby dokumenty nie uległy uszkodzeniu, zgubieniu bądź zniszczeniu. 
4. Pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich niepokojących przypadków mających wpływ na poziom ochrony danych do pracodawcy niezwłocznie w sposób u niego przyjęty. 

§ 22 
BHP 
1. Pracownik szkoły wykonujący pracę zdalną organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów bhp. W razie wątpliwości w tym zakresie pracownik powinien skontaktować się z osobą odpowiadającą za sprawy bhp w szkole. 
2. W razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie dyrektora szkoły. 
3. Pracownik szkoły powinien współdziałać z powołanym zespołem powypadkowym w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, a jeśli to niezbędne, umożliwić członkom zespołu oględziny miejsca wypadku. 

Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C) 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz w związku z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Wprowadzam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle regulamin organizacji szkoły w okresie pracy zdalnej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się Regulamin organizacji szkoły w okresie pracy zdalnej w dniu jego wprowadzenia oraz jego przestrzegania i stosowania. 

§ 3. 
Regulamin obowiązuje w sytuacji zawieszenia zajęć w szkole na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) przez dyrektora szkoły, a także w przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inny podmiot upoważniony do tego przepisami prawa ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, które wpływa na konieczność wprowadzenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle kształcenia na odległość i/lub pracy na odległość. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.10.2020 r. 

{"register":{"columns":[]}}