W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wiśniew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wisniew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-01

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z wejść posiada windę. Przy drzwiach wejściowych nie ma systemu przywoływania dla osób niepełnosprawnych – do czasu jego zainstalowania w celu zapewnienia pomocy można kontaktować się z pracownikiem Urzędu pełniącym funkcję koordynatora ds. dostępności: Magdalena Bojar tel. 25 641 73 13 wew. 129. Pracownicy Urzędu oferują pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie osobom z niepełnosprawnościami. W budynku na każdym piętrze jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE):

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, witryna nie posiada możliwości dodania danej funkcji,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, ze względu na wykorzystywanie zmiennych rozszerzeń plików,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami, dotyczy to najstarszych materiałów, nowotworzone nagłówki spełniają normy,
  • strona nie obsługuje w pełni skrótów klawiaturowych, menu rozwijane nie obsługuje skrótów klawiatury,
  • strona nie obsługuje opisu elementów multimedialnych, w witrynie internetowej nie można dodać takiego elementu z przyczyn technicznych,
  • strona nie może być w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne, strona nie posiada takiej funkcjonalności z przyczyn technicznych.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Marcin Markiewicz, e-mail:
admin@wisniew.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 641 73 13.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bądź elementu aplikacji mobilnej.

Organ odpowiedzialny za postępowanie odwoławcze: Wójt Gminy Wiśniew
adres: ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
e-mail:
ug@wisniew.pl
telefon: 25 641 73 13

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich.

{"register":{"columns":[]}}