W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-użytkowym zarządzania Parkiem w Świerklańcu

W związku z opracowywaniem dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-użytkowym zarządzania Parkiem w Świerklańcu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego projektu przedstawiamy projekt ww. dokumentów.

Tym samym Wójt Gminy Świerklaniec zaprasza do wyrażenia swojej opinii w przedmiotowej sprawie. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierklaniec.pl.
Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec (pokój nr 8A).
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do konsultowanego projektu dokumentu można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od ukazania się niniejszej publikacji na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych bądź na adres elektroniczny: kancelaria@ugswierklaniec.pl.
Uwagi można również zgłaszać ustnie pod wskazanym wyżej adresem – pokój 8A.
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świerklaniec.
Proces podania informacji do publicznej wiadomości prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z póź. zm.).

Materiały

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec
strategia2.pdf 1.91MB
Prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza.pdf 2.28MB
{"register":{"columns":[]}}