W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe

Budynek ul. Młyńska 3, Świerklaniec

  • NIP Gminy: 645-253-83-56

  • Tel. (sekretariat): 032 284-74-00

  • Faks: 032 284-48-52

  • E-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl
  • Adresy skrytek na platformie ePUAP Urzędu Gminy Świerklaniec:

/6j5uxhu436/domyslna
/6j5uxhu436/SkrytkaESP

  • Skrócona nazwa skrzynki PeF: Gmina Świerklaniec
  • Numer PEPPOL: 6452538356

Wójt Gminy Świerklaniec
Marek Cyl

Zastępca Wójta Gminy Świerklaniec
Anna Kubica

Skarbnik Gminy
Anna Hojka

Sekretarz Gminy
Barbara Mateja

Referat Finansowo - Księgowy
32 284 74 04 - Lidia Huć-Podleszka – kierownik referatu
32 284 74 06 - Barbara Jurek – sprawy związane z księgowaniem czynszu w lokalach komunalnych, rozliczanie podatku VAT
32 284 74 06 - Oliwia Dębska – wystawianie faktur oraz not obciążeniowych, rozliczanie podatku VAT
32 284 74 08 - Bernadeta Jon – ewidencja księgowa wydatków
32 284 74 08 - Małgorzata Stiebler – ewidencja księgowa środków trwałych
32 284 74 10 - Marzena Jeziorska – ewidencja księgowa dochodów
32 284 74 11 - Ilona Młynek – ewidencja księgowa inwestycji
32 284 74 11 - Stefania Nolewajka – sprawy związane z przelewami

Podatki
32 284 74 30 - Alina Miś  - wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne, podatek od środków transportowych
32 284 74 30 - Żaneta Lebek –  wymiar podatków – os. fizyczne
32 284 74 31 - Beata Kochman – wymiar podatków – os. fizyczne, księgowanie podatku od nieruchomości i odpady, podatek od środków transportowych
32 284 74 33 - Karina Szafranek – wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne
32 284 74 30 - Anna Spyra

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 284 74 23 - Łukasz Nolewajka - kierownik referatu
32 284 74 22 - Ilona Kapica
32 284 74 24 - Katarzyna Jakoktochce
32 284 74 24 - Marlena Gubała
32 284 74 38 - Barbara Droździel

Referat Gospodarki Komunalnej
32 284 74 25 - Marta Loska - kierownik referatu
32 284 74 26 - Jolanta Danisz - gospodarka lokalowa, wnioski o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oraz sprawy związane z cmentarzem komunalnym
32 284 74 27 - Ewelina Rupik - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, oświetlenie uliczne, rowy i melioracje wodne
32 284 74 28 - Daria Lubos - gospodarka odpadami, rejestr działalności regulowanej
32 284 74 37 - Jacek Barczyk - ochrona środowiska, rolnictwo, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska

Biuro ds. Infrastruktury Drogowej
32 284 74 36 - Sylwia Waloszek – kierownik biura, bieżące utrzymanie dróg, uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego

Biuro ds. Kadrowo-Płacowych
32 284 74 20 - Monika Gwóźdź - kierownik biura
32 284 74 19 - Monika Skrzyniarz

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
32 284 74 14 - Stefan Szulc – BHP i PPOŻ
32 284 74 14 - Zbigniew Deperas – zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności

Biuro Rady Gminy
32 284 74 15 - Barbara Mateja – kierownik biura
32 284 74 34 - Barbara Bzdziuch

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
32 284 74 45 - Anna Wesołowska – współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym klubami sportowymi, rozpatrywanie wniosków o nagrody za wybitne wyniki sportowe i stypendia artystyczne, organizacja imprez sportowych, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stanowisko ds. Promocji Gminy i Współpracy z Mediami
32 284 74 42 - Benedykt Guzy – kontakty z mediami, promocja gminy, redaktor naczelny "Informatora Gminy Świerklaniec"

Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
32 284 74 60 - Ludmiła Jaśkiewicz – kierownik referatu
32 284 74 61 - Ilona Gargas, Kamila Bodora – gospodarka nieruchomościami, zbycie i nabycie nieruchomości, służebność gruntowa i przesyłu, komunalizacja mienia
32 284 74 62 - Katarzyna Kąkol – nadanie numeru porządkowego, nazewnictwo ulic, planowanie przestrzenne, zaświadczenia
32 284 74 63 - Klaudia Mastalerz – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawa terenu pod reklamę
32 284 74 64 - Anna Ferdyn – poddzierżawa gruntu na terenie Zalewem Nakło-Chechło, zezwolenia wjazdu, przetargi
32 284 74 65 - Barbara Dziuba – decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
32 284 74 66 - Marcin Błasiok – prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków użytkowych

Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
32 284 74 44 - Adam Szołtysik – kierownik referatu, informatyk
32 284 74 40 - Katarzyna Gołda - sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 40 - Beata Sieja-Stasina - sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 41 - Beata Smuda - sprawy organizacyjne, oświata, młodociani
32 284 74 00 - Marzena Kiczka - sekretariat

Inspektor Ochrony Danych
iod.ugswierklaniec@grupaformat.pl

Budynek ul. Parkowa 32, Świerklaniec

Urząd Stanu Cywilnego
32 284 74 50 - Gabriela Pandzioch – kierownik USC
32 284 74 50 - Aneta Moj - zastępca kierownika USC

Referat Spraw Obywatelskich
32 284 74 51 - Marzanna Kosiewicz – kierownik referatu - Karta Dużej Rodziny, ubezpieczenia majątkowe Gminy
32 284 74 54 - Joanna Machula - ewidencja ludności i dowody osobiste
32 284 74 55 - Monika Szatan - działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje
32 284 74 51 - Beata Wojtacha - budżet obywatelski, fundusz sołecki, imprezy masowe