W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe

Budynek ul. Młyńska 3, Świerklaniec

  • NIP Gminy: 645-253-83-56

  • Tel. (sekretariat): 032 284-74-00

  • Faks: 032 284-48-52

  • E-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl
  • Adresy skrytek na platformie ePUAP Urzędu Gminy Świerklaniec:

/6j5uxhu436/domyslna
/6j5uxhu436/SkrytkaESP

  • Skrócona nazwa skrzynki PeF: Gmina Świerklaniec
  • Numer PEPPOL: 6452538356

Wójt Gminy Świerklaniec
Grzegorz Zadęcki

Zastępca Wójta Gminy Świerklaniec
Adrian Blondzik

Sekretarz Gminy
Sebastian Nowak

Skarbnik Gminy
Ewa Bączkowska

Referat Finansowo - Księgowy
32 284 74 04 - Lidia Huć-Podleszka – kierownik referatu
32 284 74 06 - Barbara Jurek – sprawy związane z księgowaniem czynszu w lokalach komunalnych, rozliczanie podatku VAT
32 284 74 06 - Oliwia Dębska – wystawianie faktur oraz not obciążeniowych, rozliczanie podatku VAT
32 284 74 08 - Magdalena Gwóźdź – ewidencja księgowa środków trwałych
32 284 74 10 - Marzena Jeziorska – ewidencja księgowa dochodów
32 284 74 11 - Bernadeta Jon – ewidencja księgowa wydatków

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
32 284 74 33 - Beata Kochman - kierownik referatu
32 284 74 30 - Katarzyna Patoń - wymiar podatków
32 284 74 31 - Żaneta Lebek - wymiar podatków – os. fizyczne
32 284 74 30 - Anna Spyra - wymiar podatków – os. fizyczne, księgowanie podatku od nieruchomości i odpady, podatek od środków transportowych

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 284 74 23 - Łukasz Nolewajka - kierownik referatu
32 284 74 22 - Ilona Kapica
32 284 74 21 - Katarzyna Jakoktochce
32 284 74 21 - Marlena Gubała
32 284 74 38 - Barbara Droździel

Referat Gospodarki Komunalnej
32 284 74 25 - Marta Loska - kierownik referatu
32 284 74 24 - Maciej Koźmiński - ekodoradca, ochrona środowiska, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska
32 284 74 26 - Jolanta Danisz - gospodarka lokalowa, wnioski o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oraz sprawy związane z cmentarzem komunalnym
32 284 74 27 - Ewelina Rupik - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, oświetlenie uliczne, rowy i melioracje wodne
32 284 74 28 - Daria Lubos - gospodarka odpadami, rejestr działalności regulowanej
32 284 74 29 - Marzena Kiczka - obsługa CEEB, rozliczenia dotyczące odpadów oddawanych do PSZOK

Biuro ds. Infrastruktury Drogowej
32 284 74 36 - Sylwia Waloszek – kierownik biura, bieżące utrzymanie dróg, uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego
32 284 74 35 - Dominik Helisz - bieżące utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego

Referat ds. Kadrowo-Płacowych
32 284 74 20 - Monika Gwóźdź - kierownik biura
32 284 74 19 - Monika Skrzyniarz
32 284 74 19 - Sabina Wilk

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
32 284 74 14 - Stefan Szulc – BHP i PPOŻ
32 284 74 14 - Zbigniew Deperas – zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności

Biuro Rady Gminy
32 284 74 15 - Barbara Mateja – kierownik biura
32 284 74 34 - Barbara Bzdziuch

Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
32 284 74 45 - Anna Wesołowska – współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym klubami sportowymi, rozpatrywanie wniosków o nagrody za wybitne wyniki sportowe i stypendia artystyczne, organizacja imprez sportowych, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Gminy i Współpracy z Mediami
32 284 74 42 - Benedykt Guzy – kontakty z mediami, promocja gminy, redaktor naczelny "Informatora Gminy Świerklaniec"
32 284 74 42 - Barbara Sieja

Samodzielne Stanowisko ds. Zalewu Nakło-Chechło
32 284 74 66 - Anna Ferdyn – poddzierżawa gruntu na terenie Zalewem Nakło-Chechło, zezwolenia wjazdu, przetargi

Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
32 284 74 60 - Ludmiła Jaśkiewicz - kierownik referatu
32 284 74 61 - Ilona Gargas - komunalizacja mienia, służebność gruntowa i przesyłu, opłaty adiacenckie
32 284 74 62 - Katarzyna Kąkol - nadanie numeru porządkowego, nazewnictwo ulic, renty planistyczne, sprawy związane z zabytkami na terenie Gminy
32 284 74 63 - Klaudia Baron - podziały, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawa terenu, w tym terenu pod reklamę
32 284 74 64 - Marcin Błasiok - prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków użytkowych, sprawy związane z Parkiem w Świerklańcu
32 284 74 65 - Aleksandra Noga - planowanie przestrzenne, zaświadczenia, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
32 284 74 67 - Kamila Bodora - gospodarka nieruchomościami, zbycie i nabycie nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, zgody na zajęcie nieruchomości gminnych

Referat Organizacyjny i Oświaty
32 284 74 41 - Beata Smuda - kierownik referatu
32 284 74 40 - Beata Sieja-Stasina - sprawy organizacyjne, rejestr instytucji kultury
32 284 74 46 - Katarzyna Gołda - sprawy organizacyjne, oświata, młodociani
32 284 74 00 - Aneta Broll - sekretariat

Biuro ds. Informatyki
32 284 74 44 - Adam Szołtysik - kierownik biura, informatyk
32 284 74 47 - Łukasz Glomb - informatyk

Inspektor Ochrony Danych
iod.ugswierklaniec@grupaformat.pl

Koordynator Dostępności
32 284 74 38 - Barbara Droździel

Budynek ul. Parkowa 32, Świerklaniec

Urząd Stanu Cywilnego
32 284 74 50 - Gabriela Pandzioch – kierownik USC
32 284 74 50 - Aneta Moj - zastępca kierownika USC

Referat Spraw Obywatelskich
32 284 74 51 - Marzanna Kosiewicz – kierownik referatu - Karta Dużej Rodziny, ubezpieczenia majątkowe Gminy
32 284 74 54 - Joanna Machula - ewidencja ludności i dowody osobiste
32 284 74 55 - Monika Szatan - działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje
32 284 74 51 - Beata Wojtacha - budżet obywatelski, fundusz sołecki, imprezy masowe

{"register":{"columns":[]}}