W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec

Urząd Gminy Świerklaniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF. Część z nich to skany dokumentów.

Wyłączenia

 • dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • dokumenty w postaci map oraz map interaktywnych, w tym geoportali
 • dokumenty będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat Urzędu Gminy Świerklaniec
 • E-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl
 • Telefon: 32 284 74 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Osoba występująca z żądaniem zostanie poinformowana o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym dostępność cyfrowa będzie zapewniona.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Świerklaniec
 • Adres: Urząd Gminy Świerklaniec
  ul. Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec
 • E-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl
 • Telefon: 32 284 74 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Świerklaniec mieszczą się w trzech lokalizacjach: budynek główny Urzędu Gminy przy ul. Młyńskiej 3, budynek przy ul. Młyńskiej 3 (dawna siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu), budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 32.

Wszystkie budynki Urzędu Gminy w Świerklańcu są obiektami, które posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.

 

Budynek główny Urzędu Gminy przy ul. Młyńskiej 3:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem, po lewej stronie, znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Gminy, który będzie asystował osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy urzędowej.
 2. Za drzwiami wejściowymi znajdują się dodatkowe drzwi wejściowe.
 3. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia biurowe na parterze.
 5. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 6. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej miejsca parkingowego znajdującego się po prawej stronie wejścia do budynku.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 9. Od wejścia, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z komórkami Urzędu Gminy.
 10. Na parterze budynku znajdują się następujące komórki organizacyjne Urzędu: Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, Referat Finansowo – Księgowy (podatki), Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP.
 11. Na parterze znajduje się również Filia Banku Spółdzielczego w Świerklańcu.
 12. Na pierwsze piętro prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 13. Na pierwszym piętrze znajdują się następujące komórki organizacyjne Urzędu: Sekretariat, Gabinet Wójta Gminy, Gabinet Zastępcy Wójta Gminy, Gabinet Sekretarza Gminy, Referat Gospodarki Komunalnej (Ochrona Środowiska), Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Biuro ds. Infrastruktury Drogowej.
 14. Na drugie piętro prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 15. Na drugim piętrze znajdują się następujące komórki organizacyjne Urzędu: Biuro Rady Gminy, Sala narad, Gabinet Skarbnika Gminy, Referat Finansowo – Księgowy, Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty.
   

Budynek przy ul. Młyńskiej 3 (dawna siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji):

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzą schody niewyposażone w poręcz.
 3. Komórki organizacyjne znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody wyposażone w poręcz. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku znajdują się następujące komórki organizacyjne Urzędu: Biuro ds. Kadrowo – Płacowych, Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Mediami, Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Inspektor Ochrony Danych.
   

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy. ul. Parkowej 32:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzą schody niewyposażone w poręcz.
 3. Na parterze budynku znajdują się następujące komórki organizacyjne: Sala ślubów (po lewej stronie od wejścia), Referat Spraw Obywatelskich,
 4. Na półpiętro prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 5. Na półpiętrze znajduje się również Referat Spraw Obywatelskich.
 6. Na piętro prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 7. Na piętrze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego.
   

Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W Urzędzie Gminy Świerklaniec zatrudniona jest osoba przeszkolona w zakresie SJM (kurs elementarny):
Monika Szatan – Referat Spraw Obywatelskich – tel. 32 284 74 54
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

{"register":{"columns":[]}}