W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklańcu

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklańcu zwana dalej Komisją działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz na podstawie niniejszego programu.

2. W skład Komisji wchodzą osoby powołane w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Świerklaniec.

3. Do zadań Komisji należy:

a) inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,

b) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpienie przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. rozpad życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

c) wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowania ich do leczenia,

d) kierowanie osób na badania przeprowadzane przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

e) kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

f) przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,

g) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy,

h) kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Przy realizacji swoich zadań komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Pracą Komisji kieruje przewodniczący, który odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie działań.

6. Gminna Komisja pracuje na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Świerklaniec.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w każdy 1 wtorek miesiąca o godz. 13.30 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 32.

Posiedzenia Zespołu ds. lecznictwa odwykowego odbywają się w każdy 2 wtorek miesiąca o godz. 13.30 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 32.

Materiały

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 14 lutego 2018 r.
Zarzadzenie​_Nr​_0050182018​_Wojta​_Gminy​_Swierklaniec​_z​_dnia​_14​_lutego​_2018​_r.pdf 0.32MB