W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zadania i uprawnienia

Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy:

 1. Kierowanie Urzędem oraz bieżącymi sprawami Gminy.
 2. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
 3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.
 4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 5. Wydawanie aktów o charakterze porządkowym w granicach prawa, a także zarządzeń regulujących pracę Urzędu.
 6. Informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
 7. Przygotowywanie projektu budżetu i propozycji jego zmian oraz wykonywanie budżetu.
 8. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania.
 9. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu, uchwał budżetowych, uchwał w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady i zarządzeń Wójta objętych nadzorem Izby.
 10. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady, podlegających jego nadzorowi.
 11. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w zakresie rachunkowości.
 12. Udzielanie pracownikom Urzędu upoważnień do wydawanie decyzji, o których mowa w pkt. 4.
 13. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.
 14. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, a także zarządzenie ewakuacji z terenów bezpośrednio zagrożonych.
 15. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Wójta.
 16. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu.
 17. Powierzenie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.
 18. Przyznawanie nagród i wyróżnień pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych.
 19. Stosowanie kar wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
 20. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 21. Nawiązywanie i rozwiązywanie oraz zmiany stosunków pracy z pracownikami Urzędu.
 22. Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków.
 23. Zlecanie oraz zatwierdzanie planów kontroli w stosunku do Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 24. Powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań.
 25. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez urząd i jednostki podległe,
 26. Pełnienie funkcji Szefa OC (rozporządzenie RM z dnia 25. 06. 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC gminy).
 27. Wykonywanie zadań administratora danych osobowych Urzędu.
 28. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  a)     pełnomocnika ds. informacji niejawnych i danych osobowych,
  b)     kancelarii tajnej,
  c)     Urzędu Stanu Cywilnego,
  d)     kontroli wewnętrznej,
  e)     Radcy Prawnego,
 29. Zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
 30. Składanie Radzie bieżących sprawozdań  z realizacji uchwał Rady oraz ze swojej pracy.
 31. Ustalanie zakresów czynności odpowiedzialności służbowej pracowników Urzędu bezpośrednio podległych w strukturze i egzekwowanie tych zakresów od kierowników dla podległych pracowników.
 32. Przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:38 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Banasik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i uprawnienia 1.0 11.10.2021 10:38 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}