W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skarbnik

Małgorzata Staszczyk

Telefon: (0 41) 373-13-51

Adres e-mail: skarbnik@rudamaleniecka.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:43 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Kuleta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Małgorzata Staszczyk 2.0 05.01.2022 15:17 Mateusz Kuleta
mgr Małgorzata Staszczyk 1.0 11.10.2021 10:43 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zadania i uprawnienia

Do zakresu działań i kompetencji Skarbnika należy:

 1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy.
 2. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy oraz sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Opracowywanie projektów budżetu Gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych.
 4. Wstępna kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonania budżetu.
 5. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy.
 6. Opracowanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza.
 7. Opracowanie prognoz finansowych i okresowych informacji o realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 8. Określenie zasad wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań dotyczących gospodarki finansowej.
 9. Żądanie przedkładania informacji i dokumentów związanych z działalnością finansową od poszczególnych komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich kontrola.
 10. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami w sprawach finansowych Gminy.
 11. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami     dotyczącymi zasad gospodarki finansowej,
  b) kontrola prawidłowości umów zawieranych przez Gminę pod względem finansowym,
  c) przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
  d) składanie bądź odmowa składania kontrasygnaty przy czynnościach prawnych Gminy powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 12. Określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez komórki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej.
 13. Opracowywanie instrukcji związanych z pracą podległego referatu.
 14. Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych dotyczących budżetu Gminy i Urzędu oraz zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty po uprzednim sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym, a także potwierdzeniu odbioru prac, usług, materiałów i przedmiotów nietrwałych w użytkowanie.
 15. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Gminy.
 16. Dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji, a także o sytuacji finansowej Gminy.
 17. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta.
 18. Wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar podległym pracownikom.
 19. Ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników.
 20. Wykonywanie zadań obronnych określonych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych.
 21. Kierowanie Referatem Finansów.
 22. Przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
 23. Współpraca z radą i jej komisjami.
 24. Realizacja innych obowiązków wynikających m.in. z ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, postępowaniu egzekucyjnym, opłacie skarbowej, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:44 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Banasik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i uprawnienia 1.0 11.10.2021 10:44 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Oświadczenia majątkowe

Materiały

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Pani Małgorzaty Staszczyk złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
MStaszczyk​_-​_Skarbnik.pdf 0.23MB
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Pani Małgorzaty Staszczyk– złożone wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
Małgorzata​_Staszczyk​_Skarbnik.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:45 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Cieślik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oświadczenia majątkowe 3.0 26.10.2023 14:27 Mateusz Kuleta
Oświadczenia majątkowe 2.0 19.08.2022 11:44 Mateusz Kuleta
Oświadczenia majątkowe 1.0 11.10.2021 10:45 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}