W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dane statystyczne

Gmina Ruda Maleniecka zalicza się do mniejszych gmin powiatu koneckiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi  110 km2, co stanowi 9,65% powierzchni całego powiatu koneckiego. Obszarem tym objętych jest 18 sołectw, do których należą: Cis, Cieklińsko, Dęba, Dęba Kolonia, Hucisko, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Machory, Maleniec, Młotkowice, Ruda Maleniecka (siedziba władz samorządowych), Strzęboszów, Szkucin, Tama, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku gminę  zamieszkuje 3301 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia to 30 osób na 1 km2. 
Całkowita powierzchnia gruntów leżących w granicach administracyjnych gminy wynosi 11003 ha, w tym użytki rolne stanowią 4133 ha, grunty leśne 6369 ha, rozlewiska wodne 84 ha, zaś pozostałe grunty 417 ha.
Ważną rolę odgrywają gleby pochodzenia organicznego reprezentowane przez torfy oraz gleby murszowe wytworzone w dolinach rzecznych pod wpływem silnego i długotrwałego uwilgotnienia. Uprawia się głównie ziemniaki, żyto, owies, pszenżyto, warzywa i owoce. Hoduje się bydło oraz trzodę chlewną, konie, owce i kozy.
Naturalnym bogactwem gminy są rozległe kompleksy leśne oraz czyste wody powierzchniowe, o czym świadczy obecność raka szlachetnego. Obszary leśne stanowią blisko 55% całkowitej  powierzchni gminy. To w głównej mierze lasy państwowe,  pozostające w zarządzie  i w zasięgu działania Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. W niektórych miejscach zaliczono je do pierwszej grupy tzw. lasów ochronnych spełniających przede wszystkim funkcję krajobrazową. Na większej powierzchni terenów leśnych dominującą rolę odgrywają drzewostany boru sosnowego, natomiast w zagłębieniach terenowych  występują łęgi, bory wilgotne i bagienne oraz torfowiska. Przeważają takie gatunki drzew jak: sosna, brzoza, modrzew oraz dąb szypułkowy.
Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Czarna Konecka - prawego dopływu Pilicy. Jej dolina odznacza się bogactwem oraz różnorodnością flory i fauny. To miejsce występowania wielu rzadkich, chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. Wśród malowniczych rozlewisk rzeki mają swoje stanowiska ptaki: bocian czarny, czapla biała, żuraw, rycyk, krwawodziób, kulik wielki. Rzadkie gatunki roślin reprezentowane są na tym terenie przez: widłaka wrońca, wawrzynka wilczełyko oraz kosaćca syberyjskiego. W przeszłości  energia Czarnej wykorzystywana była do napędzania maszyn i urządzeń w licznych zakładach przemysłowych powstających na jej szlaku, a obecnie jest zamieniana na energię elektryczną. Jej wody rzeczne napędzają turbiny trzech miejscowych  elektrowni o mocy 320 kW.  
Gmina należy do obszarów posiadających duże walory turystyczne. Decydują o tym nieskażone środowisko naturalne, korzystny mikroklimat, atrakcyjny krajobraz leśno – wodny  oraz różnorodność flory i fauny. Ze względu na  bogactwo środowiska przyrodniczego tereny gminy znajdują się w obrębie Konecko – Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Gmina posiada rezerwat przyrody nieożywionej o nazwie „Piekiełko Szkuckie” utworzony w 1995 roku, zlokalizowany w   pobliżu miejscowości Szkucin. Obejmuje  on partię niewysokiego a łagodnego wzniesienia, którego szczyt zwieńczony jest szeregiem naturalnych skałek zbudowanych ze zlepieńców jury dolnej mających postać  niepowtarzalnych progów oraz stołów skalnych. Obszar rezerwatu porośnięty jest drzewostanem mieszanym, w którym dominującą rolę odgrywa sosna. Duże walory krajobrazowe przedstawiają także objęte ochroną prawną pojedyncze pomniki przyrody ożywionej, głównie wiekowe drzewa odznaczające się imponującymi rozmiarami. Stanowią je dęby szypułkowe w miejscowościach: Ruda Maleniecka, Lipa oraz Młotkowice. 
Gmina znana jest ze swoich tradycji rybackich sięgających początku XX wieku. W 1912 roku powstała tu pierwsza w Polsce Doświadczalna Stacja Rybacka, w której wyhodowano karpia królewskiego z małą ilością łusek. Tradycje hodowlane przetrwały tu do dnia dzisiejszego. Na terenie gminy w miejscowościach: Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Kołoniec znajdują się duże kompleksy rybnych stawów hodowlanych, zajmujące kilkaset hektarów powierzchni. 
Gmina Ruda Maleniecka jest częścią Ziemi Koneckiej, której dziedzictwem są bogate tradycje przemysłowe. Tereny objęte jej zasięgiem noszą trwałe ślady działalności gospodarczej związanej z eksploatacją występujących na  tym obszarze bogactw naturalnych w postaci rud żelaza. Źródłosłów niektórych sołectw na terenie gminy jak Ruda Maleniecka, Wyszyna Rudzka, Hucisko ewidentnie wskazuje na ich przemysłowy rodowód. O bogatej, historycznej przeszłości gminy Ruda Maleniecka świadczą liczne obiekty zabytkowe. Do najważniejszych z nich należą:


W Rudzie Malenieckiej

  • Zespół dworski z końca XVIII wieku,
  • Kaplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny murowana z 1848 roku,
  • Park krajobrazowy z końca XVIII wieku,
  • Cmentarz wojenny z okresu pierwszej wojny światowej,

W Machorach

  • Kaplica grobowa Dołęgów, murowana z początku XIX wieku,
  • Zespół dworski ( dwór, dom zarządcy, czworak ),
  • Zespół Kaflarni i Papierni na miejscu zakładu wielkopiecowego, którego początki sięgają XVI wieku,

W Maleńcu

  • Muzeum Techniki stanowiące zespół walcowni i gwoździarni na miejscu kuźni z XVI – XVII wieku. W skład zespołu wchodzą: szpadlarnia, walcownia, klatka koła wodnego, magazyn i układ wodny, Jest to unikalny obiekt w skali światowej, który zachował się w doskonałym stanie technicznym dzięki opiece naukowców i patronatowi społecznemu studentów Politechniki Śląskiej,

W Lipie

  • Kościół drewniany z 1761 roku wraz ze starszą murowaną kaplicą św. Rozalii 1636 roku.

Na terenie gminy prowadzi zarejestrowaną działalność (głównie handlową oraz  usługowo – produkcyjną) kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Gmina posiada trzy elektrownie wodne. Są one sprzęgnięte z siecią państwową i oddają moc do sieci zawodowej.
Sieć placówek oświatowych na terenie gminy tworzą:

  • Zespół Szkół obejmujący Publiczną Szkołę Podstawową  w Rudzie Malenieckiej         

Do dyspozycji uczniów oraz mieszkańców okolicznych wiosek z terenu gminy jest hala sportowa o wymiarach 18 x 36 m.
Usługi lecznicze oraz opiekę medyczną zapewnia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej. Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/ Ruda Maleniecka.
Całą gminę pokrywa sieć wodociągowa oraz telefoniczna.

{"register":{"columns":[]}}