W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Czyste Powietrze

Gmina Ruda Maleniecka ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie współpracy dotyczącej realizacji Programu Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.

Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem 
lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Nabór nie dotyczy budynków nowo wybudowanych.

Na co można wnioskować w programie:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie przegród budynku,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze umożliwia otrzymanie dofinansowania w jednym z trzech poziomów:

 • Poziom podstawowy – dla wnioskodawcy o rocznym dochodzie nieprzekraczającym kwoty 135000 zł (brany pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)

Wymagany dokument – dokument potwierdzający dochód

 • Poziom podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł

- w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę – roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagany dokument – zaświadczenie o dochodzie 

 • Poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł

- w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł

lub wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę – roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagany dokument – zaświadczenie o dochodzie lub zaświadczenie o prawie do zasiłku

Osoby zainteresowane Programem Czyste Powietrze mogą zgłosić się do Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, w którym uzyskają szczegółowe informacje, a także za jego pośrednictwem mogą złożyć odpowiednie dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny: 
-  numer telefonu: 41 373-13-48
-  adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99a

 

Linki na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 

 • Szczegółowe informacje

http://www.wfos.com.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

 • Możliwość skorzystania ze ścieżki bankowej 

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/
 

Kwota otrzymanych dotacji z Programu : "Czyste Powietrze" - stan na 30.06.2024 r.:

Dotychczasowa kwota dotacji jaką otrzymali beneficjenci z terenu Gminy Ruda Maleniecka w ramach Programu : "Czyste Powietrze" to 2 128 352,15 zł.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 146.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57.

Wideo

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}