W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia Wójta Gminy Luzino - wnioski do 31 lipca

02.07.2024

stypendia wójta

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok szkolny 2023/2024 należy składać do 31 lipca 2024 r. w godzinach pracy urzędu gminy w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11, bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), bądź za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1) jest mieszkańcem Gminy;

2) w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będzie kontynuował naukę;

3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:

a) uzyskał średnią ocen:

• w przypadku ucznia klas IV – VI szkoły podstawowej, co najmniej 5,70;

• w przypadku ucznia klas VII – VIII, co najmniej 5,50;

• w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadpodstawowej, co najmniej 5,00;

b) uzyskał ocenę z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;

c) w konkursach, turniejach, olimpiadach, uzyskał tytuł finalisty lub laureata.

Przez:

  1. średnią ocen – należy rozumieć średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

na danym etapie nauki, osiągniętą w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany

jest wniosek, wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku, bez stosowania zaokrągleń;

  1. średnią egzaminacyjną ocen – należy rozumieć średnią ocen z obowiązkowych

przedmiotów (bez zaliczeń) na danym kierunku studiów, osiągniętą w roku akademickim,

poprzedzającym rok , na który składany jest wniosek, wyrażoną w postaci wartości liczbowej

podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń;

  1. konkursy, turnieje lub olimpiady – należy przez to rozumieć konkursy, turnieje lub

olimpiady przedmiotowe, obejmujące co najmniej dwa etapy, szczebla międzynarodowego,

ogólnopolskiego, ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, które odbyły się w roku szkolnym

poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, a ich organizatorem jest, w przypadku

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów – kurator oświaty, szkoły wyższe lub jednostki naukowe, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych,

ponadgimnazjalnych i ich absolwentów szkoły wyższe, jednostki naukowe, podmioty

prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, spełniające łącznie następujące

warunki:

  1. udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach;
  2. udział w nich jest bezpłatny na każdym etapie konkursu, turnieju lub olimpiady;
  3. możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika oraz, co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału uczestnika;
  4. nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet;
  5. konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest etapem kwalifikacyjnym.

 

 

Materiały

wniosek
wniosek​_o​_stypendium​_1​_(1).pdf 2.12MB
oświadczenie
oswiadczenie​_rodzica​_o​_miejscu​_zamieszkania​_ucznia (1).docx 0.01MB
oświadczenie
Oswiadczenie​_dane​_osobowe​_nagrody​_stypendia​_dla​_​_uczniow​_studentow.docx 0.02MB
oświadczenie
oswiadczenie​_o​_kontynuowaniu​_nauki​_uczen​_(2).docx 0.01MB
oświadczenie
oswiadczenie​_o​_kontynuowaniu​_nauki​_uczen​_(1).docx 0.01MB
uchwała
Uchwala​_lokalny​_wspierania​_uzdolnionych​_uczniow​_(1).pdf 3.43MB
uchwała
Zmiana uchwaly.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}