W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Kl. IV-VI

Stypendium

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 31 LIPCA

stypendium wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie (ranking do 10 miejsca)

 

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,70;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;
 4. w konkursach, turniejach, olimpiadach, uzyskał tytuł finalisty lub laureata.

 

Konkursy, turnieje lub olimpiady przedmiotowe, obejmujące co najmniej dwa etapy, szczebla międzynarodowego, ogólnopolskiego, ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, które odbyły się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, a ich organizatorem jest, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów – kurator oświaty, szkoły wyższe lub jednostki naukowe, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i ich absolwentów szkoły wyższe, jednostki naukowe, podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach;
 2. udział w nich jest bezpłatny na każdym etapie konkursu, turnieju lub olimpiady;
 3. możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika oraz, co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału uczestnika;
 4. nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet;
 5. konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest etapem kwalifikacyjnym;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia ucznia w związku z udziałem w konkursach, turniejach, olimpiadach;
 3. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 4. zaświadczenie o współpracy ucznia z ze stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

Nagroda

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO  15 PAŹDZIERNIKA

nagroda wypłacana jednorazowo w wysokości 250,00 zł brutto (ranking do 30 miejsca)

Nagroda może być przyznana uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,70;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 3. zaświadczenie o współpracy ucznia ze stowarzyszeniem, z organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

 

kl. VII-VIII

Stypendium

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 31 LIPCA

stypendium wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie (ranking do 10 miejsca)

 

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,50;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;
 4. w konkursach, turniejach, olimpiadach, uzyskał tytuł finalisty lub laureata.

 

Konkursy, turnieje lub olimpiady przedmiotowe, obejmujące co najmniej dwa etapy, szczebla międzynarodowego, ogólnopolskiego, ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, które odbyły się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, a ich organizatorem jest, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów – kurator oświaty, szkoły wyższe lub jednostki naukowe, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i ich absolwentów szkoły wyższe, jednostki naukowe, podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach;
 2. udział w nich jest bezpłatny na każdym etapie konkursu, turnieju lub olimpiady;
 3. możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika oraz, co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału uczestnika;
 4. nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet;
 5. konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest etapem kwalifikacyjnym;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki (absolwent)
 3. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia ucznia w związku z udziałem w konkursach, turniejach, olimpiadach;
 4. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 5. zaświadczenie o współpracy ucznia ze stowarzyszeniem, z organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

Nagroda

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO  15 PAŹDZIERNIKA

nagroda wypłacana jednorazowo w wysokości 400,00 zł brutto (ranking do 20 miejsca)

Nagroda może być przyznana uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,50;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki (absolwent)
 3. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 4. zaświadczenie o współpracy ucznia ze stowarzyszeniem, z organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

Szkoły Ponadpodstawowe/Ponadgimnazjalne

 

Stypendium

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 31 LIPCA

stypendium wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie (ranking do 10 miejsca)

 

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,00;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;
 4. w konkursach, turniejach, olimpiadach, uzyskał tytuł finalisty lub laureata.

 

Konkursy, turnieje lub olimpiady przedmiotowe, obejmujące co najmniej dwa etapy, szczebla międzynarodowego, ogólnopolskiego, ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, które odbyły się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, a ich organizatorem jest, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów – kurator oświaty, szkoły wyższe lub jednostki naukowe, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i ich absolwentów szkoły wyższe, jednostki naukowe, podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach;
 2. udział w nich jest bezpłatny na każdym etapie konkursu, turnieju lub olimpiady;
 3. możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika oraz, co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału uczestnika;
 4. nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet;
 5. konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest etapem kwalifikacyjnym;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki (absolwent)
 3. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia ucznia w związku z udziałem w konkursach, turniejach, olimpiadach;
 4. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 5. zaświadczenie o współpracy ucznia ze stowarzyszeniem, z organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

Nagroda

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO  15 PAŹDZIERNIKA

nagroda wypłacana jednorazowo w wysokości 700,00 zł brutto (ranking do 10 miejsca)

Nagroda może być przyznana uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia ocen co najmniej 5,00;
 3. ocena z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki (absolwent)
 3. oryginał bądź potwierdzoną kserokopię dokumentu dotyczącego średniej ocen wraz z oceną z zachowania;
 4. zaświadczenie o współpracy ucznia ze stowarzyszeniem, z organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli uczeń współpracuje);
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych bądź samego zainteresowanego, gdy jest pełnoletni.

 

Studenci

 

Nagroda

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO  15 PAŹDZIERNIKA

nagroda wypłacana jednorazowo w wysokości 1000,00 zł brutto (ranking do 5 miejsca)

Nagroda może być przyznana studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Gminy;
 2. średnia egzaminacyjna ocen z roku akademickiego:
 • 4,5 i powyżej (przy skali ocen do 5,0)
 • 5,5 i powyżej (przy skali ocen do 6,0)
 1. zaliczenie roku.

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania studenta;
 2. dokument stanowiący o średniej egzaminacyjnej ocen z roku akademickiego wraz z potwierdzeniem zaliczenia roku;
 3. zaświadczenie o współpracy studenta ze stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku akademickim poprzedzającym rok, na który jest składany wniosek (jeżeli student współpracuje);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez samego zainteresowanego.

 

Materiały

Zmiana Regulaminu dot. Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uchwała​_w​_sprawie​_przyjęcia​_lokalnego​_programu​_wspierania​_edukacji​_uzdolnionych​_dzieci​_i​_młodzieży.pdf 3.34MB
Regulamin dot. Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zmiana​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_lokalnego​_programu​_wspierania​_edukacji​_uzdolnionych​_dzieci​_i​_młodzieży.pdf 0.14MB
oświadczenie
oswiadczenie​_rodzica​_​_o​_kontynuowaniu​_nauki​_przez​_ucznia.docx 0.01MB
oświadczenie
oswiadczenie​_rodzica​_o​_miejscu​_zamieszkania​_ucznia.docx 0.01MB
oświadczenie
Oswiadczenie​_dane​_osobowe​_nagrody​_stypendia​_dla​_​_uczniow​_studentów.docx 0.02MB
oświadczenie
oswiadczenie​_o​_kontynuowaniu​_nauki​_uczeń.docx 0.01MB
oświadczenie
oswiadczenie​_o​_miejscu​_zamieszkania.docx 0.01MB
wniosek
wniosek​_stypendium​_uczniowie.pdf 1.65MB
{"register":{"columns":[]}}