W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy

25.06.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim uchwały Nr II/9/2024 z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski.

Opracowanie projektu planu ogólnego obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 roku.

Wniosek do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego za pomocą formularza dotyczącego sporządzania aktu planowania przestrzennego. Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

• na stronie internetowej: www.krzyz.pl (w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne);

• w sekretariacie - pok. nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim oraz w Referacie Techniczno – Gospodarczym - pok. nr 6 (I piętro).

Wnioski można składać w formie papierowej w sekretariacie, pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, lub w formie elektronicznej za pomocą:

• poczty elektronicznej na adres: um@krzyz.pl;

• elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umkrzyz/SkrytkaESP

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 14 pok. nr 6 oraz składać wnioski do ww. postępowania.

Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, e-mail: um@krzyz.pl  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umkrzyz/SkrytkaESP w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

{"register":{"columns":[]}}