W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o opłacie za zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

04.05.2022

Kropla wody

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przypomina o obowiązku składania oświadczeń kwartalnych w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). 

Art. 269 ustawy wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 298 pkt 2 ustawy wskazuje podmioty obowiązane do ponoszenia przedmiotowej opłaty, a mianowicie:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej, a jej wysokość ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach na podstawie art. 272 ust. 8.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszania naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym, władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2, które zostały zabudowane w sposób trwały co najmniej w 70 % zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy zobowiązani są do składania oświadczeń za poszczególne kwartały Burmistrzowi Gminy Krzyż Wielkopolski.

Oświadczenia zgodne z zamieszczonym wzorem należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Krzyż Wielkopolski oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego na ul. Wojska Polskiego 14,  64-761 Krzyż Wielkopolski - Sekretariat pokój nr 1

Informacje na temat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji dostępne również pod poniższym linkiem: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

 

Materiały

Oświadczenie - retencja
Oświadczenie​_gmina​_retencja.pdf 0.97MB
Oświadczenie - retencja
Oświadczenie​_gmina​_retencja.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}