W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przedłużono składanie wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

07.02.2024

Piec gazowy

Został przedłużony okres, dla którego możliwe jest uzyskanie refundacji odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek gazowy przysługuje odbiorcy paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski można składać za pomocą:

  • środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  •  tradycyjnie w formie papierowej w GOPS w Jaśle, Biuro Obsługi Klienta pok. nr 4 (wejście od strony ul. Słowackiego).

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Materiały

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat.pdf 0.39MB
Klauzula informacyjna
klauzula-informacyjna.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}